• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przedłużenie licencji pomocy technicznej dla urządzeń FG 300E i 200E

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przedłużenie licencji pomocy technicznej dla urządzeń FG 300E i 200E
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Przedłużenie licencji pomocy technicznej dla urządzeń FG 300E i 200E

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedłużenie licencji Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus

Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) dla 2

szt. FG300E na 1 rok

2. Przedłużenie licencji 24x7 FortiCare Contract na 1 rok dla FortiAnalyzer-200E

na okres 1 roku,

3. Przedłużenie licencji Subscription license for the FortiGuard Indicator of

Compromise (IOC) na 1 rok

3. Symbol kategorii CPV 72611000-6

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

• Mirosław Kopiczko tel. 91 44 03 517; e-mail: mkopiczko@ums.gov.pl,

• Grzegorz Strzelecki tel. 91 44 03 517; e-mail: gstrzelecki@ums.gov.pl,

• Michał Mofina tel. 91 44 03 517; e-mail: mmofina@ums.gov.pl.

6. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

d) stawkę podatku VAT

e) cenę PLN brutto

f) termin wykonania zamówienia – sierpień 2022 r.

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

h) warunki płatności min. 21 dni od daty dostarczenia towaru

i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy*.

j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 09.08.2021 r.

8. Załączniki do oferty*

Oświadczenie RODO

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.


Z up. Dyrektora

Urzędu Morskiego w Szczecinie

Paweł Szumny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.