• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA : Przebudowa przyłączy i wykonanie studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego w Gdańsku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA : Przebudowa przyłączy i wykonanie studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego w Gdańsku
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu nr: NPR/IE/2021/029

p.n. Przebudowa przyłączy i wykonanie studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego w Gdańsku

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18

80-955 Gdańsk

adres strony internetowej Zamawiającego: www.portgdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części Ogłoszenia o Zamówieniu Regulaminem.

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: http://przetargi.portgdansk.pl/

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.portgdansk.pl zakładka Przetargi

4. Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych DN 100-150 mm, budowa 7 betonowych studni wodomierzowych DN 2200 mm, 1 studni wodomierzowej PE DN 1000 mm oraz budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 mm z rur PE100 RC SDR 11 PN16 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz STWiORB przebudowy przyłączy i wykonania studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego autorstwa Lexinstal Biuro Projektowo – Realizacyjne Robert Jarzębowski.

Odstąpiono od montażu wodomierzy do zdalnego odczytu. Należy zamontować wodomierze z możliwością doposażenia w nakładki do zdalnego odczytu. Ponadto odstąpiono od zakupu systemu do zdalnego odczytu wodomierzy i budowy studni St.w2 z uwagi na rozbiórkę obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

     NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Sławomir Michalewski - Wiceprezes Zarządu Kamil Tarczewski - Wiceprezes Zarządu

–2–

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania Zamówienia:

do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:

7.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

7.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

7.3.2. Wykaz wykonanych minimum 2 robót sanitarnych w zakresie wymiany lub budowy sieci wodociągowych, każda o łącznej wartości minimum 150.000,00 zł brutto.

Roboty uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj/opis zakresu, datę i miejsce ich wykonania, oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru.

Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.

7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 - 3 Regulaminu.

W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

7.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

 

–3–

7.4.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7.4.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 Regulaminu.

- Zamawiający informuje, że odstąpi od żądania od Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, dokumentów określonych w pkt 5.4.4 SIWZ w przypadku możliwości pozyskania ich z ogólnodostępnych baz danych.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:

7.5.1. Wykonawcy mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punktach 5.1; 5.2; 5.3 SIWZ.

7.5.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać nie podleganie wykluczeniu ze względu na wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ.

7.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

7.6.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowalne lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

–4–

7.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą:

 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, spełniające wymagania określone w § 11 ust. 1 Regulaminu.

7.6.3. Zamawiający, w przypadku Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia określone w pkt. 5.4 SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia innych podmiotów (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ).

7.6.4. Następnie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.2. – 5.4.4. SIWZ dotyczących innych podmiotów.

7.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie przygotowane zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć odrębne oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.6. SIWZ.

Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie oraz oświadczenie, o których mowa w pkt 5.6 SIWZ.

8.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5 SIWZ zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z zasadami oceny ofert określonych w punkcie 13 SIWZ. Zamawiający w wezwaniu określi termin na złożenie dokumentów, nie krótszy niż 5 dni.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteriaocenyofert.

 

–5–

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna,

w terminie do: 09.12.2021 r. godz. 11:00

albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2 SIWZ.

W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 305A

w dniu: 09.12.2021 r. godz. 11:15 12. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

13. Miejsce publikacji Regulaminu:

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: http://przetargi.portgdansk.pl/

 

 

Dziękujemy za wysłane grafiki.