• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa mola na plaży miejskiej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przebudowa mola na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno - Sportowym Ukiel w Olsztynie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy mola na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno - Sportowym Ukiel w Olsztynie przy Ul. Kapitańskiej 23 (działka nr 1/23 obr. 44 kat. obiektu V; nr 1/13 obr. 44). Kod CPV: 45244200-1.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym w projekcie remontu z przebudową molo na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno -Sportowym Ukiel w Olsztynie - opracowanym przez Pracownię Usług Projektowych z Olsztyna, inż. Paweł Materna.
3. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z zapisami SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,57775,ed6298be95378c5d776959ee5255f067.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne,
2) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy przetargowej Gminy Olsztyn dostępnych pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający rekomenduje podpisywanie ich w sposób jednolity, tzn. ten sam rodzaj podpisu powinien być składany na wszystkich dokumentach, najlepiej w takim formacie, jak podpisany został pierwszy dokument.
4) Do obsługi systemu Platformy przetargowej Gminy Olsztyn niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet. Wymagania techniczne umożliwiające obsługę systemu Platformy przetargowej Gminy Olsztyn:
a) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
b) włączona obsługa JavaScript,
c) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
d) zainstalowany Acrobat Reader,
e) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy,
f) zainstalowana przeglądarka internetowa w możliwie najwyższej wersji,
g) zalecany maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy przetargowej nie powinien przekraczać 150 MB.
5) Wsparcie techniczne i instrukcje dla Wykonawców świadczone przez Operatora Platformy przetargowej uzyskać można w następujący sposób:
- telefonicznie pod nr (+48) 71 787 35 34 od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00,
- e-mail: helpdesk@logintrade.net
6) Szczegółowe rozwiązania i wymagania techniczne zawarte są w Rozdział VI SWZ pn. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ,,RODO") oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@olsztyn.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,,c" RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /znak sprawy: ZP.271.1.24.2021c/ prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z w/w postępowaniem,
b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. ,,b" RODO),
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4) Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego,
5) Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) W zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zakupową, wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie zakupowej administratorem
jest: Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej),
2) W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl
3) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4) Dane użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy zakupowej Zamawiającego. Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
5) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,57775,ed6298be95378c5d776959ee5255f067.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-01 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Olsztyn: https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,57775,ed6298be95378c5d776959ee5255f067.html
Termin składania:2021-10-01
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2021.c
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy mola na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno - Sportowym Ukiel w Olsztynie przy ul. Kapitańskiej 23 (działka nr 1/23 obr. 44 kat. obiektu V; nr 1/13 obr. 44). Kod CPV: 45244200-1.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w tym w projekcie remontu z przebudową molo na plaży miejskiej w Centrum Rekreacyjno -Sportowym Ukiel w Olsztynie - opracowanym przez Pracownię Usług Projektowych z Olsztyna, inż. Paweł Materna.
3. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z zapisami SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45244200-1 - Mola
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie oceniona punktowo w ramach każdego z kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych poniżej kryteriów oceny ofert: Punkty (P) wyliczone zostaną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G.
3. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu jednej roboty budowlanej wykonanej na obszarze akwenu wodnego (np. morza, jeziora, lub rzeki), która swoim zakresem obejmowała budowę lub rozbudowę lub przebudowę mola i/lub pomostu i/lub mostu i/lub kładki o całkowitej wartości wykonanej roboty nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł. /brutto/,
2) Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
3) W przypadku wartości robót podanych w dokumentach lub oświadczeniach w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów trzecich udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego, że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania, o których jest mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5, 8, 9, 10 ustawy Pzp,
b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
c) oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby w zakresie określonym w pkt. a), jeżeli Wykonawca posługuje się doświadczeniem podmiotu trzeciego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
b) dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie robót, o którym mowa w pkt. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, ponieważ nie są one konieczne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z Formularzem Oferty składa:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik,
2) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne),
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ,
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - sporządzone wg załącznika nr 3 do SWZ,
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - sporządzone wg załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie - sporządzone wg załącznika nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy i jej wykonanie oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę,
6) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X i XI SWZ,
7) Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
8) W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
9) Stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ oraz zapisy rozdz. V SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda z ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie oceniona punktowo w ramach każdego z kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych poniżej kryteriów oceny ofert: Punkty (P) wyliczone zostaną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G.
3. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria oceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-30
Kod CPV:45244200-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00182381, ZP.271.1.24.2021.c
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.