• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przebudowa dojścia do morza

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przebudowa dojścia do morza nr 6 - etap III
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje III etap przebudowy dojścia do morza w m. Ustronie Morskie.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-664806b2-0e67-11ed-8000-d680d39e541a
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub portalu e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/).
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem portalu..
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu portalu e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem pkt 1, za pomocą poczty elektronicznej.
3. Korzystanie z portalu e-zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
6. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, sposób wycofania oferty, opisany został na stronie Centrum Pomocy, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia.
8. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).
9. Zamawiający zaleca zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opinią dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert: https://www.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisany w SWZ.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-17 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.gov.pl/
Termin składania:2022-08-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 13:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.14.2022.IKIV
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje III etap przebudowy dojścia do morza w m. Ustronie Morskie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. cena - waga 60%;
1.2. okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = (Go/Gn) x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okresu gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
4.2. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 48 miesięcy.
4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.4. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.
4.5. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 60 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów, zgodnie ze wzorek: O=C+G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - wykonali jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji drogi lub drogi rowerowej lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - jezdnego lub ciągu pieszego (chodnika) lub placu lub parkingu o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że ww. robotę budowlaną musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - składane wraz z ofertą oraz oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą oraz składany na żądanie zamawiającego wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
2.1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto,
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2.3. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2.4. konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Zamówienia i/lub zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wystąpienie których uniemożliwiło terminową lub prawidłową realizację zamówienia, w szczególności polegających na:
2.4.1. pojawieniu się niemożliwych wcześniej do przewidzenia przeszkód technicznych, archeologicznych lub terenowych podczas prowadzonych robót tj. np. wykopalisk archeologicznych, wystąpieniu kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami,
2.4.2. wystąpieniu istotnych błędów projektowych skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy i / lub zmiany zakresu zamówienia,
2.4.3. konieczności uzyskania dodatkowych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
2.4.4. zaistnieniu przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, lub stan epidemii,
2.4.5. zaistnieniu przeszkód spowodowanych m.in. siłami natury lub braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5oC) w okresie ich występowania i mających wpływ na termin wykonania,
2.4.6. wstrzymania robót przez zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2.4.7. wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2.4.8. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach przekazanych przez zamawiającego lub pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
2.4.9. konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją posiadaną przez zamawiającego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy;
- w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń powyżej wymienionych, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres trwania tych okoliczności lub termin technicznie uzasadniony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. cena - waga 60%;
1.2. okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = (Go/Gn) x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okresu gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
Termin związania ofertą: do 2022-09-15
Kod CPV:45233260-9, 45233253-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00282342, IK.271.14.2022.IKIV
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.