• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Prowadzenie monitoringu poinwestycyjnego dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.
Standard

Dane kontaktowe

Polska-Szczecin: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

2022/S 171-484875

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Adres pocztowy: Plac Stefana Batorego 4

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Czajkowska

E-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Tel.: +48 914403423

Faks: +48 914403441

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ums.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://ums.ezamawiajacy.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Prowadzenie poinwestycyjnego monitoringu przyrodniczego dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego

Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Numer referencyjny: PO-II.2600.6.22

II.1.2) Główny kod CPV

90711500 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

1 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

2 / 8

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu poinwestycyjnego monitoringu

przyrodniczego dla inwestycji pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m".

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90714500 Usługi kontroli jakości środowiska

90714600 Usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska

90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu poinwestycyjnego monitoringu

przyrodniczego dla inwestycji pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5

m” zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Decyzją nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z

dnia 14 czerwca 2017 r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak:

WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35, wraz z postanowieniem z dnia 13 października 2017 r., wydanym przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WONS-OŚ.4211.17.2017.AT.45 oraz postanowieniem

z dnia 21 listopada 2017 r., wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: WONSOŚ.4211.17.2017.AT.KK.49.

Celem poinwestycyjnego monitoringu przyrodniczego jest:

1) określenie oddziaływania przeprowadzonych prac czerpalnych i sztucznych wysp w wyznaczonych rejonach

Zalewu Szczecińskiego i toru wodnego Świnoujście-Szczecin dla wybranych parametrów,

2) monitorowanie oddziaływania Inwestycji na etapie eksploatacji - dokumentowanie zmian w środowisku

Zalewu Szczecińskiego oraz toru wodnego Świnoujście-Szczecin i w przewidywanym zasięgu oddziaływania

przedsięwzięcia (w polu bliskim i dalekim od ośrodka zaburzeń),

3) weryfikacja prognozowanych efektów sformułowanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko,

4) analiza wyników monitoringu w odniesieniu do raportów z badań uzyskanych w trakcie realizacji monitoringu

przedinwestycyjnego i inwestycyjnego,

5) ocena długofalowego wpływu zrealizowanych prac i skuteczności działań kompensacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ –

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Kierownika zespołu / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Czas mobilizacji – rozpoczęcia wykonywania badań / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 25/07/2027

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

2 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

3 / 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),

b) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset

tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich 10 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

3 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

4 / 8

co najmniej 1 usługi prowadzenia monitoringu przyrodniczego dla inwestycji* obejmującej roboty na obszarach

morskich lub w pasie technicznym lub w obszarach portów.

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi spełniać warunek w postaci:

(1) dysponowania zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:

(i) Specjalisty nr 1 – Kierownika zespołu posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i

doświadczenie:

- wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem osób wykonujących monitoring

przyrodniczy* dla co najmniej 2 inwestycji obejmujących roboty na obszarach morskich lub w pasie technicznym

lub w obszarach portów.

(ii) Specjalisty nr 2 – Ichtiologa, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego ichtiofauny,

prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(iii) Specjalisty nr 3 – Herpetologa, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego herpetofauny,

prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(iv) Specjalisty nr 4 - Teriologa, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego teriofauny,

prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(v) Specjalisty nr 5 – Ornitologa, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego ornitofauny,

prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(vi) Specjalisty nr 6 - Botanika, posiadającego następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego flory, siedlisk oraz

sztucznie kreowanych siedlisk, prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(vii) Specjalisty nr 7 – Specjalisty do spraw makrobentosu oraz fitoplanktonu, posiadającego następujące

wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego makrobentosu,

prowadzonego w ramach co najmniej 2 inwestycji.

(viii) Specjalisty nr 8 - Specjalisty odpowiedzialnego za odłów zwierząt gatunków inwazyjnych i niepożądanych,

posiadającego następujące wykształcenie oraz kwalifikacje:

-wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska,

-uprawnienia łowieckie wraz z pozwoleniem na broń.

(ix) Specjalisty nr 9 – Hydrologa, posiadającego następujące wykształcenie:

-wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii.

Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji.

(2) dysponuje niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętem, składającym się co najmniej z:

jednostki pływającej posiadającej klasę lodową E, tj. zapewniającej samodzielną żeglugę w pokrytych luźną krą

rejonach ujść rzek i strefy przybrzeżnej oraz w morskich wodach przybrzeżnych.

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

4 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

5 / 8

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania

zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/10/2022

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 07/10/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

platforma elektroniczna - https://ums.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

5 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

6 / 8

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 .) zwaną dalej PZP.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) PZP,

2) art. 109 ust. 1 pkt 1) – 10) PZP,

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835

ze zm.),

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP.

4. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

6. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na

zakładce „Oferta”

2) JEDZ

3) dokument pn. Pozacenowe Kryteria Oceny Ofert - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ (o ile

dotyczy),

6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi

wykonają poszczególni Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy),

7) dokument(y) potwierdzający wniesienie wadium,

8) dokument(y) potwierdzający umocowanie do podpisania oferty,

9) pełnomocnictwo(a) (o ile dotyczy).

8. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków

dowodowych:

1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego

ubezpieczenia,

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3

miesiące przed jej złożeniem,

3) wykaz usług zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ;

4) wykaz osób zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ,

5) wykaz sprzętu zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ,

6) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego

b) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie powinno

zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ,

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

7 / 8

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP,

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP,

e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej,

f) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2

do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia

publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego

obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż ppkt. 1).

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, do Sadu

Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

06/09/2022 S171

https://ted.europa.eu/TED

7 / 8

Dz.U./S S171

06/09/2022

484875-2022-PL

8 / 8

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.