• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów i radarów dla celów BHP.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów i radarów dla celów BHP.
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,

70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Tytuł zamówienia

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów i radarów dla celów BHP.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów i radarów dla

celów BHP dla punktów pomiarowych określonych w załączniku nr 1,

- przedstawienie wyników pomiarów zwane Sprawozdaniem z badania w ilości 3

egzemplarzy osobno dla każdego punktu pomiarowego w formie pisemnej oraz w formie

elektronicznej w formacie PDF (na nośniku CD lub DVD).

3.Symbol kategorii CPV

73110000-6

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wymogiem przystąpienia do złożenia oferty jest posiadanie zezwolenia lub licencji na

wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto.

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Adam Duraj, aduraj@ums.gov.pl tel. (91)4403295, kom. 693719829

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wyrażone w PLN

Podatek VAT za usługę wynosi 23%

d) termin wykonania zamówienia - do 05.11.2021 r.

e) okres gwarancji - nie dotyczy

f) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

g) warunki płatności – 14 dni od dnia dostarczenia faktury

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze

umowy (załącznik nr 3)

i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 4)

j) skan zezwolenia lub licencji na wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych

dla zdrowia

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 27.09.2021 r.

z dopiskiem w temacie oferty Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego rtf i

radarów do celów BHP

9. Załączniki do oferty

Zał. nr 1 – Wykaz punktów pomiarowych

Zał. nr 2– Formularz oferty

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 – Oświadczenie RODO.

10. Informacje dodatkowe

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielenia zamówienia publicznego

Dziękujemy za wysłane grafiki.