• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pomiar hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających BON Świnoujście

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pomiar hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających BON Świnoujście
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Pomiar hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających BON Świnoujście:

PLANETA I, MAGDA, MALWINA, MĄTWA, MIRKA I, OMUŁEK oraz warsztacie stolarskim.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pomiar NDN hałasu musi obejmować ustalone punkty pomiarowe (według specyfikacji – załącznik nr 1)

Na jednostkach pływających: PLANETA I, MALWINA, MAGDA, MĄTWA, KALMAR, OMUŁEK, oraz

w warsztacie stolarskim BON Świnoujście. Usługa zostanie wykonana na podstawie art. 228 § 3

Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16.02.2011 (Dz. U. nr 33 poz.166)

sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Po wykonaniu

usługi Wykonawca sporządzi sprawozdanie z pomiarów i wystawi Karty Badań i Pomiarów

Czynników Szkodliwych dla poszczególnych pomiarów wg. załącznika nr 2 do Rozporządzenia.

3. Symbol kategorii CPV

90742100-1

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji (PCA) w zakresie badań akustycznych i hałasu w środowisku pracy, badań

hałasu maszyn i urządzeń.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto.

6. Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami

1) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu:

 Janusz Michalski, Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście,

 tel. 91 4403 540, kom. 609 697 303, e-mail: jmichalski@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

d) stawkę podatku VAT - 23 %

e) cenę PLN brutto

f) termin wykonania zamówienia - 10.11.2021

g) okres gwarancji – nie dotyczy

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

i) warunki płatności – przelew 14 dni

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać

Pomiar hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających BON Świnoujście

w terminie do dnia 28.09.2021.

9. Załączniki do oferty*

1. Wypełnione Oświadczenie RODO.

2. Potwierdzona kserokopia aktualnego certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego

wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badań akustycznych

i hałasu w środowisku pracy, badań hałasu maszyn i urządzeń.

10. Informacje dodatkowe*

Oferta cenowa musi obejmować 16 punktów pomiaru hałasu,

 miejsca postoju jednostek pływających:

 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - ul. Fińska 5,

PLANETA I, MALWINA, MAGDA,

 Port w Dziwnowie - ul. Portowa 6 – MIRKA I,

 Port w Mrzeżynie - ul. Żeromskiego 30 – MĄTWA,

 Port w Dźwirzynie – ul. Wyzwolenia 1 – OMUŁEK,

 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - ul. Fińska 5 - warsztat stolarski.

W załączeniu: (3 szt.)

1. Załącznik nr 1 – specyfikacja pomiaru hałasu,

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty cenowej,

3. Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia RODO.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania

zamówienia publicznego

Dziękujemy za wysłane grafiki.