• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia.
Miejsce i termin składania:1. Miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 514.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 20.06.2022r. do godz. 10:00
Termin składania:2022-06-20
Otwarcie:4. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514.
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022r.
Wymagania:VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1) Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu łodzią motorową klasy STYNKA II o parametrach nie mniejszych niż łódź STYNKA II na stanowisku Szypra lub Motorzysty, oraz doświadczenie w wykonywaniu jej napraw i remontów
lub
minimum 3 letnie doświadczenie jako osoba nadzorująca budowę, remont łodzi motorowych o parametrach nie mniejszych niż łódź STYNKA II.
2) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, wykluczeniu z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
3) Niepozostawanie w stanie likwidacji ani upadłości
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej tformejster@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 38/FZP/NDSW/2022 - oferta. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 20.06.2022r., w godz. od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek Wykonawcy.
5. Oferty, które z winy Wykonawcy wpłynął po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium oceny i wyboru ofert: cena brutto oferty - 100%
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone więcej niż 2 oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: tformejster@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:FZP/w/2022/TF
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.