• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Organizacja i realizacja praktyk morskich

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Organizacja i realizacja praktyk morskich
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.01.00-00-PG17/18 - Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich

Opis
Przedmiotem postępowania jest organizacja i realizacja przez uczelnie morskie, praktyk morskich dla studentów tych uczelni, którzy ukończyli 6 miesięcy praktyki obowiązkowej, niezbędnej do ukończenia studiów i są przygotowani merytorycznie do odbywania dodatkowych 6 miesięcy praktyki na morskich statkach handlowych.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-28
Termin składania:2021-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Warunki zmiany umowy
po wyborze wykonawców przewiduje się dostosowanie umowy podpisywanej z uczelniami (w odniesieniu do załączonego wzoru umowy)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Uczelnia może zgłosić maksymalnie jedną ofertę realizacji praktyk morskich. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z Zaproszeniem stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz Regulaminem określającym kryteria przystąpienia (stosowne formularze stanowią załączniki do Zaproszenia). W ofercie uczelnia zobowiązuje się do:
1) złożenia oświadczenia o przystąpieniu do projektu;
2) zawarcia w imieniu Beneficjenta (MI) odrębnych umów ze studentami, opiekunami praktyk oraz armatorami, u których przeprowadzone zostaną praktyki morskie;
3) wprowadzenia w programach nauczania od roku akademickiego 2022-2023 zaleceń przedstawionych w dokumencie ,,JEDNOLITY MODEL PRAKTYK MORSKICH" oraz w statutach, w regulaminach studiów i innych dokumentach regulujących sprawy realizacji praktyk morskich;
4) stosowania, przy wyborze studentów do udziału w projekcie, zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
5) monitorowania następujących wskaźników określonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
a) wskaźnik produktu: liczba studentów, którzy uczestniczyli w programie praktyk,
b) wskaźnik rezultatu: liczba studentów, którzy uzyskali dyplom oficera wachtowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta uczelni powinna zawierać:
1) liczbę studentów, którzy zostaną objęci dodatkowymi 6 miesięcznymi praktykami z podaniem kierunku studiów i specjalności uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w obowiązującym certyfikacie uznania;
2) sposób rekrutacji studentów do udziału w projekcie;
3) liczbę opiekunów praktyk oraz kryteria wyboru opiekunów praktyk wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków do wykonania przez opiekunów;
4) informację o planowanym zakresie zmian do organizacji najbliższych praktyk morskich uwzględniająca zalecenia, dotyczące systemu realizacji i organizacji praktyk w uczelniach morskich, które zostały przedstawione w dokumencie ,,JEDNOLITY MODEL PRAKTYK MORSKICH";
5) kosztorys projektu, wykazujący maksymalne poziomy wydatkowania w poszczególnych kategoriach projektowych z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie,
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-16
Data ostatniej zmiany
2021-09-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
złożenie informacji o planowanym zakresie zmian do organizacji najbliższych praktyk morskich uwzględniającej zalecenia, dotyczące systemu realizacji i organizacji praktyk w uczelniach morskich, które zostały przedstawione w dokumencie ,,JEDNOLITY MODEL PRAKTYK MORSKICH"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
zobowiązanie uczelni do wprow. w programach nauczania od roku akadem. 2022-2023 zaleceń przedstawionych w dokumencie JEDNOLITY MODEL PRAKTYK MORSKICH oraz zaktualizowania niezbędnych zmian m. in. w statutach, w regulaminach studiów i innych dokumentach regulujących sprawy realizacji praktyk morskich
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
opisanie przewidywanego sposobu rekrutacji studentów przez uczelnię uwzględniający Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Kontakt:Osoby do kontaktu
Bartosz Dziurla
tel.: 22 583 8643
e-mail: bartosz.dziurla@mi.gov.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:80510000-2, 80530000-8
Numer dokumentu:2021-28492-69599
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.