• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji projektowej hali magazynowogarażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji projektowej hali magazynowogarażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie
Standard

Dane kontaktowe

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówień publicznych

o wartości powyżej 50 000 zł a poniżej 130 000 złotych

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego

10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji projektowej hali magazynowogarażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie

2. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie koncepcji projektowej hali magazynowogarażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie zgodnie z załączonym opisem

przedmiotu zamówienia

a) termin wykonania zamówienia do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności) zgodnie z warunkami

umowy

c) okres gwarancji zgodnie z warunkami umowy

d) inne….…………………………………………………………………………………………..

3. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

a) np. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności,

b) inne…….

(jeżeli warunki udziału w postępowaniu nie są formułowane należy wpisać nie dotyczy)

3a. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: cena

100%

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Cena 100% (waga)

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia

do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2022 do godz. 23:59 w formie:

− pisemnej: osobiście (kancelaria ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni) lub listownie

na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na……” – nie otwierać przed dniem

……. godz. ……..”/ - (tylko wówczas, gdy właściwą formą jest forma pisemna)*,

− faksem na numer* …………..

− w formie elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) na adres e-mail*

ow@umgdy.gov.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2

(termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej

niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego liczonego od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania

ofertowego).

6. Sposób przygotowania oferty:

1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu oferty

stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2. oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy.

7. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy):

Strony dopuszczają możliwość:

1. Zmiany wynagrodzenia,

2. wydłużenie terminu obowiązywania umowy,

3. inne………………………………………………………………………………………………

8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:

TAK

NIE

9. Zakres oraz warunki zamówień, które Zamawiający planuje udzielić wykonawcy

wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień

uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu

podobnych usług lub robót budowlanych nie dotyczy.

(jeżeli Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień należy wpisać nie dotyczy)

10. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

− np. stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do

podpisania umowy,

− inne……………………………………………………………………………………………...

11. Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

− posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

− inne…………………………………………………………………………………………….

3

12. Dodatkowe informacje:

a) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

b) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca

złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymaganiami Zamawiającego i

obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku -

o podatku od towarów i usług).

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

− zmiany terminu składania ofert,

− wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są

niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego,

− uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

− poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy.

13. Do zaproszenie załączono:

a) formularz oferty,

b) projekt umowy,

c) opis przedmiotu zamówienia,

Dziękujemy za wysłane grafiki.