• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 47.360,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Sucharskiego.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 47.360,00 m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Sucharskiego.
Wyróżnione

Dane kontaktowe

1. Cel i przedmiot przetargu

1. Przetarg publiczny nieograniczony nr 4/NH/2022 (zwany dalej Przetargiem) ma na celu oddanie w najem przez spółkę pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej ZMPG lub Wynajmującym) niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 47.360,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Mjr. H. Sucharskiego (zwanej dalej Przedmiotem Najmu) na rzecz oferenta (zwanego dalej Oferentem lub Najemcą).

2. Lokalizację Przedmiotu Najmu przedstawia mapa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji przetargowej (zwanej dalej Dokumentacją).

3. W granicach Przedmiotu Najmu znajdują się sieci uzbrojenia wskazane w Załączniku nr 1 do Dokumentacji, które nie zostaną oddane w najem. Nie wyklucza się istnienia dodatkowych, niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia. Strony będą mogły w razie potrzeby, na wniosek Najemcy, zawrzeć dodatkowe umowy na dostarczanie energii elektrycznej, cieplną, wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych i inne media oraz łącza teletechniczne, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Umowy. Najemca zobowiązuje się ponosić opłaty portowe i postojowe, które zgodnie z taryfą opłat portowych wynikają z przepisów Prawa jak i wszelkich innych opłat wynikających z przepisów Prawa, które to opłaty bądź równowartość tych opłat będzie ponosił Najemca.

4. Na Przedmiocie Najmu może zostać zrealizowane przez Najemcę na jego koszt i ryzyko przedsięwzięcie inwestycyjne przygotowane według koncepcji Najemcy w celu uzyskania parametrów operacyjnych określonych przez Najemcę (zwane dalej Inwestycją), które będzie podlegało eksploatacji (zwanej dalej Eksploatacją) przez Najemcę na podstawie zawartej umowy najmu (zwanej dalej Umową). Eksploatacja będzie polegać na wykonywaniu na Przedmiocie Najmu czynności założonych przez Najemcę, w ramach zwykłej i zgodnej z prawem działalności przedsiębiorstwa Najemcy.

5. Oferent wskazuje w ofercie wysokość stawki czynszu za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Przedmiotu Najmu (zwanej dalej Opłatą Stałą). Stawka Opłaty Stałej zaproponowana przez Oferenta za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Przedmiotu Najmu nie może być niższa niż równowartość kwoty 2,85 (dwa i 85/100) złotych netto miesięcznie.

6. Oferent zobowiązany będzie ponosić opłatę w wysokości kwoty równej sumie wszelkich przypadających na Przedmiot Najmu opłat publicznoprawnych lub cywilnoprawnych poniesionych przez Wynajmującego, w tym opłat od gruntów, budynków lub budowli, włącznie z obiektami budowlanymi wybudowanymi przez Najemcę w granicach Przedmiotu Najmu, a w szczególności: kwot odpowiadających

3/15

 pełnej wysokości zapłaconego przez Wynajmującego podatku od nieruchomości oraz zapłaconych przez Wynajmującego opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub opłat zastępujących tę opłatę (zwaną dalej Opłatą Dodatkową).

7. Czas oznaczony trwania Umowy powinien zostać zaproponowany przez Oferenta, niemniej jednak nie może być on krótszy niż 10 lat ani dłuższy niż 30 lat.

8. W przypadku woli realizacji przez Oferenta Inwestycji na Przedmiocie Najmu, Oferent wskazuje w ofercie wartość nakładów netto trwale związanych z Przedmiotem Najmu, poczynionych w Okresie Inwestycji, które nie mogą być mniejsze niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów i 00/100) złotych netto. W przypadku zadeklarowania przez Najemcę realizacji Inwestycji w okresie 5 lat od dnia wydania Najemcy Przedmiotu Najmu (zwanym dalej Okresem Inwestycji), nakładów trwale związanych z Przedmiotem Najmu w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów i 00/100) złotych netto, zostanie wprowadzona przez okres 3 lat od dnia protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu stawka inwestycyjna w wysokości:

1) 10 % Opłaty Stałej, począwszy od dnia protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy od protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu;

2) następnie po powyższym okresie, w wysokości 20 % Opłaty Stałej, począwszy od 13 miesiąca, liczonego od dnia protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu do dnia, w którym upłynie 24 miesiące od protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu;

3) następnie po powyższym okresie, w wysokości 30 % Opłaty Stałej, począwszy od 25 miesiąca, liczonego od dnia protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu do dnia, w którym upłynie 36 miesięcy od protokolarnego wydania Przedmiotu Najmu.

9. Zgodnie z założeniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Port Północny I w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym 1304 uchwalony uchwałą nr XXXIX/1104/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.08.2009 r., (zwanym dalej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego), Przedmiot Najmu przeznaczony jest pod funkcje: zabudowy produkcyjno-usługowej wraz z urządzeniami transportu wewnętrznego i infrastrukturą nabrzeża morskiego, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 i budynków zamieszkania zbiorowego a Kartę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącą Przedmiotu Najmu przedstawia Załącznik nr 2 do Dokumentacji.

10. ZMPG jest użytkownikiem wieczystym Przedmiotu Najmu.

4/15


 11. Zawarcie Umowy poprzedzone będzie zawarciem umowy przedwstępnej, która będzie przewidywała następujące warunki zawarcia Umowy:

1) w przypadku oddania w najem na okres powyżej 10 lat, uzyskanie cechy ostateczności przez doręczoną ZMPG zgodę ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów, udzieloną w drodze decyzji administracyjnej;

2) uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia ZMPG albo zgody Rady Nadzorczej ZMPG na oddanie w najem Przedmiotu Najmu.

12. Oferent może złożyć swoją ofertę wyłącznie na najem całego Przedmiotu Najmu.

13. Oferent zobowiązuje się do wykonania lub spowodowania wykonania względem osób, których dane osobowe będą ujawniane lub zostały ujawnione ZMPG w związku z Przetargiem, obowiązku informacyjnego w imieniu ZMPG zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Obowiązek ten zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane są udostępniane, klauzuli informacyjnej zawartej w Załączniku nr 5.

14. We wszystkich sprawach związanych z Przetargiem Oferenci powinni kontaktować się z ZMPG. Ewentualne pytania i korespondencję prosimy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: przetarg4NH2022@portgdansk.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Przetarg 4/NH/2022”. Wszelka korespondencja pomiędzy ZMPG a Oferentem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem przypadków, gdy Dokumentacja wyraźnie wskazuje na inną formę korespondencji i składania dokumentów.

2. Stan formalnoprawny i ograniczenia formalnoprawne

1. Przetarg prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów publicznych na oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub Gminy Miasta Gdańsk położonych w granicach portu morskiego w Gdańsku, znajdujących się we władaniu Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.” dostępnym na stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/ (zwanym dalej Regulaminem).

  5/15


 2. Przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym w języku polskim i podlega obowiązującemu prawu polskiemu. Służy wyłonieniu najkorzystniejszej dla ZMPG oferty. W sprawach nieuregulowanych w Dokumentacji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, statutu ZMPG, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz. U. 2022, poz. 1624) oddanie w najem lub na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody są nieważne (art. 3 ust. 7 ustawy).

4. Planując przeprowadzenie Inwestycji i Eksploatację Przedmiotu Najmu Najemca powinien mieć na uwadze, że:

1) znane mu są warunki techniczne i eksploatacyjne na obszarze Przedmiotu Najmu oraz na Terenie Portu Morskiego w Gdańsku w szczególności ma świadomość, że wjazd z ul. mjr. H. Sucharskiego ma charakter ogólnodostępny i znane są mu ograniczenia w Eksploatacji występujące nad uzbrojeniem podziemnymi;

2) w granicach Przedmiotu Najmu mogą znajdować się:

a) nakłady, obiekty budowlane, w tym liniowe, urządzenia budowlane, co do których Wynajmujący nie posiada dokumentacji budowy, dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji technicznej,

b) nakłady, obiekty budowlane, urządzenia budowlane, które nie zostały ujawnione,

c) materiały wybuchowe, niewybuchy i inne znaleziska;

3) Najemca zobowiązany będzie do umożliwienia służbom technicznym ZMPG lub podmiotom działającym na jego zlecenie, podmiotom trzecim oraz służbom ratowniczym swobodnego i nieodpłatnego dostępu do Przedmiotu Najmu lub możliwości przejazdu przez Przedmiot Najmu, w przypadku awarii, katastrof lub konieczności wykonania przeglądów bądź prac remontowych, modernizacyjnych czy inwestycyjnych dotyczących obiektów, urządzeń, instalacji i infrastruktury znajdujących się w obrębie Przedmiotu Najmu lub w jego sąsiedztwie, jak również w przypadku konieczności przejazdu przez Przedmiot Najmu służb ratowniczych i z tego tytułu Najemcy nie przysługują

6/15

 żadne roszczenia. ZMPG zobowiązuje się wykonywać powyższe uprawnienie w sposób jak najmniej uciążliwy dla Najemcy.

3. Istotne warunki Umowy

Istotne warunki Umowy oraz umowy przedwstępnej zostały przedstawione we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Dokumentacji i – z zastrzeżeniem § 2.1.25 – nie podlegają negocjacjom.

§2 Instrukcje dla oferentów

1. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Przed wypełnieniem Formularza prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z Dokumentacją wraz ze wszystkimi jej załącznikami. Aby wziąć udział w Przetargu Oferent musi złożyć ofertę, tj. oświadczenie woli złożone w formie pisemnej na Formularzu. Formularz służy do przygotowania i złożenia oferty i składa się z trzech części:

1) oferty handlowej;

2) identyfikacji zamierzeń;

3) informacji o Oferencie.

2. Oferenci przystępujący do Przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów umożliwiających ustalenie ich sytuacji prawno-ekonomicznej. Do dokumentów tych zalicza się:

1) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś w przypadku osób zagranicznych, wyciąg (lub jego uwierzytelnioną kopię) z rejestru urzędowego odpowiadającemu polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę. W przypadku wskazania przez Oferenta dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZMPG pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Oferenta dokumenty;

7/15


 2) sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania, za ostatnie 2 lata obrotowe. W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność krócej niż 2 lata obrotowe, zobowiązany jest przedstawić wyżej wymienione wymagane dokumenty za cały okres działalności oraz dodatkowo „Biznes plan” prowadzonego przedsiębiorstwa;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie z banku, w którym Oferent ma rachunek bieżący, zawierające w szczególności stwierdzenie, że rachunek bankowy nie został zajęty w wyniku toczącego się postępowania egzekucyjnego;

5) opinię bankową o zdolności kredytowej Oferenta wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo inny dokument potwierdzający, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Oferent powinien załączyć do oferty:

1) Załącznik pn.: „Opis Eksploatacji”, gdzie należy określić czynności, jakie będą prowadzone przez Oferenta na Przedmiocie Najmu, wykonywane w ramach zwykłej i zgodnej z prawem działalności przedsiębiorstwa Oferenta, który stanowić będzie propozycję Oferenta co do brzmienia załącznika do Umowy;

8/15


 2) w przypadku woli realizacji przez Oferenta Inwestycji na Przedmiocie Najmu Załącznik pn.: „Opis Inwestycji”, gdzie należy wskazać między innymi w formie opisowej i graficznej koncepcję Inwestycji, planowanego sposobu zagospodarowania Przedmiotu Najmu przedstawione w formie opisowej i graficznej, charakterystykę zabudowy i zagospodarowania Przedmiotu Najmu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne Inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, który stanowić będzie propozycję Oferenta co do brzmienia załącznika do Umowy;

3) w przypadku woli realizacji przez Oferenta Inwestycji na Przedmiocie Najmu Załącznik pn.: „Harmonogram”, gdzie należy wskazać harmonogram realizacji Inwestycji, między innymi terminy planowanego: przeprowadzenia niezbędnych badań i ekspertyz, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz datę rozpoczęcia Eksploatacji, który stanowić będzie propozycję Oferenta co do brzmienia załącznika do Umowy.

4. Oferent niebędący osobą fizyczną powinien przedstawić własną strukturę kapitałową z określeniem posiadanego procentu akcji/udziałów przez poszczególnych akcjonariuszy/udziałowców lub strukturę organizacyjną, z określeniem listy wspólników w spółce osobowej, a także struktury kapitałowej wspólnika spółki osobowej będącego spółką kapitałową lub listę wspólników, gdy wspólnikiem spółki osobowej jest inna spółka osobowa, w tym wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ZMPG zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji na temat struktury kapitałowej lub organizacyjnej Oferenta, a Oferent jest zobowiązany udzielić dodatkowych informacji.

5. Oferent niebędący osobą fizyczną powinien przedstawić schemat graficzny grupy kapitałowej, do której przynależy wraz z określeniem stopnia powiązań kapitałowych pomiędzy wszystkimi podmiotami należącymi do grupy (posiadany procent akcji/udziałów) oraz pełnymi nazwami podmiotów należących do grupy, ich siedzib oraz opisem przedmiotu ich głównej działalności. Oferent będący spółką osobową przedstawia schemat graficzny struktury właścicielskiej, do której przynależy wraz z określeniem stopnia powiązań kapitałowych (jeśli wspólnikami są spółki kapitałowe) lub powiązań organizacyjnych (jeśli wspólnikami są spółki osobowe lub osoby fizyczne). ZMPG zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji graficznych na temat struktury kapitałowej lub organizacyjnej Oferenta, a Oferent jest zobowiązany udzielić dodatkowych informacji.

9/15


 6. Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub jako kopie, których zgodność z oryginałem jest potwierdzona przez notariusza lub Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji albo na podstawie załączonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie sporządzone przez notariusza musi być załączone w oryginale.

7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności tłumaczenia przedłożenia dokumentów, komisja przetargowa (zwana dalej Komisją), wzywa Oferenta do przedłożenia określonych dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej zbiorczej kopercie zawierającej opakowane w oddzielne koperty każdą z trzech części Formularza, oznaczone jak niżej:

1) „Przetarg nr 4/NH/2022 - Oferta Handlowa”:

2) „Przetarg nr 4/NH/2022 - Identyfikacja Zamierzeń”;

3) „Przetarg nr 4/NH/2022 - Informacja o Oferencie”.

9. Koperta zbiorcza winna być opatrzona napisem: „Przetarg nr 4/NH/2022”. Zarówno koperta zbiorcza jak i wszystkie wewnętrzne koperty winny być zamknięte, a na zewnątrz posiadać znaki lub napisy identyfikacyjne Oferenta. Strony poszczególnych części Formularza powinny zostać parafowane przez Oferenta oraz spięte w sposób trwały.

10. Ofertę należy złożyć na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 13:00.

11. O dotrzymaniu terminu na złożenie oferty, decyduje data i godzina jej wpływu do ZMPG.

12. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie odpowiadającej wartości 1.000.000,00 (jeden milion i 00/100) złotych. Jeżeli kwota powyższa wniesiona będzie w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, ZMPG przeliczy wniesioną przez Oferenta kwotę według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień, w którym Dokumentacja została opublikowana na stronie internetowej ZMPG;

2) w przypadku zamiaru realizacji przez Oferenta Inwestycji na Przedmiocie Najmu posiadanie źródeł finansowania realizacji Inwestycji w wysokości co najmniej równowartości deklarowanych przez Najemcę nakładów netto trwale

10/15


 związanych z Przedmiotem Najmu, poczynionych w Okresie Inwestycji, co zostanie wykazane oświadczeniem o wysokości wartości tych nakładów i planowanych źródłach finansowania realizacji Inwestycji.

13. Wymaganą kwotę wadium w pieniądzu wnosi się na rachunek bankowy ZMPG, prowadzony przez Alior Bank S.A. numer 84 2490 0005 0000 4600 8870 4929 tytułem: „Przetarg nr 4/NH/2022”. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby zostało zaksięgowane na wskazanym powyżej rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert tj. do dnia 30 stycznia 2023 r. Oferent może załączyć do oferty potwierdzenie wpłacenia wadium na wskazany w niniejszej Dokumentacji rachunek bankowy.

14. W przypadku uchylania się Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza od zawarcia Umowy, ZMPG zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

15. ZMPG zastrzega możliwość składania zapytań lub zwrócenia się o wyjaśnienia co do złożonej już oferty, w szczególności w przypadku gdyby na podstawie oferty nie można było ustalić, czy warunki uczestnictwa, w tym wymagania formalne przewidziane w Dokumentacji zostały spełnione lub jeżeli oświadczenia Oferenta wynikające z oferty budzą wątpliwości.

16. W razie nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Komisja wzywa Oferenta do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. ZMPG może odstąpić od wezwania Oferenta do uzupełniania dokumentów, jeśli oferta innego Oferenta spełniająca wymagania Dokumentacji jest korzystniejsza niż oferta zawierająca braki.

17. Odrzuca się ofertę w przypadku:

1) złożenia jej po wyznaczonym terminie;

2) niewniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej formie, lub w pełnej wysokości, na wskazany rachunek bankowy,

3) nie spełniającej wymagań Dokumentacji, Regulaminu lub przepisów prawa;

4) oferty niepełnej z zastrzeżeniem § 2.1.16 Dokumentacji;

5) oferty warunkowej;

6) oferty zawierającej nieprawdziwe dane;

7) złożenia jej przez osobę wymienioną w § 6 Regulaminu;

18. ZMPGjestuprawnionydoodwołaniaPrzetarguorazdozmianywarunkówPrzetargu bez podania przyczyn.

19. Postępowanie przetargowe unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej ważnej oferty;

11/15


 2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie Przetargu nie leży w interesie publicznym lub interesie ZMPG, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) jedyny Oferent w trakcie postępowania przetargowego utracił zdolność do czynności prawnych, otwarto w stosunku do Oferenta procedurę upadłościową, restrukturyzacyjną lub likwidacyjną;

5) wybór najkorzystniejszej oferty nie leży w interesie ekonomicznym ZMPG, lub jest niekorzystny z punktu widzenia interesów gospodarczych ZMPG;

6) nie spełniono dodatkowych warunków przewidzianych w Dokumentacji, Statucie ZMPG lub powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

20. Oferent pokrywa wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, a także związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, uczestnictwem w negocjacjach, również w przypadku unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia.

21. Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 13:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 9A. Przewodniczący Komisji sprawdzi, czy Oferenci wnieśli wadium we właściwym terminie i w należytej wysokości na właściwy rachunek bankowy. W razie stwierdzenia braku wniesienia przez Oferenta wadium jego oferta zostanie odrzucona bez jej otwierania. Komisja otwiera oferty tych Oferentów, którzy wnieśli wadium i sprawdza czy składają się one z trzech wyodrębnionych i zamkniętych części:

1) oferty handlowej;

2) identyfikacji zamierzeń;

3) informacji o Oferencie.

22. Do wiadomości publicznej zostają podane informacje zawarte jedynie w ofercie handlowej. Pozostałe części oferty tj. identyfikacja zamierzeń i informacja o Oferencie będą rozpatrywane przez Komisję w trybie poufnym, a zawarte w nich informacje i rozwiązania nie będą ujawnione.

23. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy przedwstępnej z zastrzeżeniem, że przestaje ona wiązać Oferenta z dniem otrzymania pisemnej decyzji ZMPG o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania przetargowego, odwołaniu Przetargu lub wyborze innego Oferenta.

12/15


 24. Maksymalny okres negocjacji Umowy wynosi do 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia przez ZMPG Oferenta o wyborze jego oferty. Zarząd ZMPG może przedłużyć termin zakończenia negocjacji, na uzasadniony wniosek Oferenta lub z własnej inicjatywy.

25. Zakres negocjacji wskazuje ZMPG. Negocjacje mogą dotyczyć w szczególności załączników, których treść Oferent zaproponował w ofercie, wskazanych w § 2.1.3 Dokumentacji oraz postanowień § 12 ust. 3 i 4 Umowy.

26. Negocjacje nie mogą doprowadzić do pogorszenia warunków przewidzianych Dokumentacji, w stosunku do warunków wskazanych przez Oferenta w ofercie a stanowiących kryteria oceny ofert wskazanych w Dokumentacji.

27. Negocjacje zakończy podpisanie umowy przedwstępnej, w terminie i miejscu wskazanym przez ZMPG, który to termin nie będzie przypadał później niż 1 miesiąc od dnia upływu terminu na zakończenie negocjacji wskazanego w Dokumentacji.

28. ZMPG nie ma obowiązku przystąpienia do negocjacji i może zdecydować o przyjęciu oferty w całości bez negocjacji. W takim wypadku ZMPG oraz Oferent, którego oferta skutkowałaby zawarciem kontraktu o największej wartości w ramach Przetargu, zawrą umowę przedwstępną w terminie i miejscu wskazanym przez ZMPG, który to termin nie będzie przypadał później niż 1 miesiąc od ogłoszenia wyników zgodnie z Dokumentacją.

29. Umowa w następstwie przeprowadzenia Przetargu zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony po spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków przewidzianych w Dokumentacji, Statucie ZMPG i powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o portach i przystaniach morskich.

2. Kryteria wyboru oferty

1. Komisja dokona oceny ofert poprzez określenie wartości kontraktów, które miałyby zostać zawarte z poszczególnymi Oferentami zgodnie z ich ofertami, na podstawie poniższych kryteriów:

1) zaproponowana stawka Opłaty Stałej (OS);

2) powierzchnia Przedmiotu Najmu (P);

3) zaproponowany okres obowiązywania Umowy (T) w latach;

4) wskazana przez Oferenta wartość nakładów netto trwale związanych z Przedmiotem Najmu, poczynionych w Okresie Inwestycji (N).

Wartość kontraktu = [(OS × P × 12) x T] + (0,8×N)

2. Na podstawie oceny ofert dokonanych zgodnie z powyższymi postanowieniami, Komisja przypisze do każdej oferty określoną wartość kontraktu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

13/15


 3. ZMPG informuje pisemnie Oferentów o wynikach Przetargu oraz ogłosi wyniki na stronie internetowej ZMPG w terminie do 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd ZMPG stosownej uchwały w sprawie Przetargu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie nadto wysłana do Oferentów drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.

3. Wizja lokalna, zapytania i wyjaśnienia

1. W dniach 9 i 11 stycznia 2023 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Przedmiotu Najmu. Miejsce spotkania na terenie Portu Gdańsk, przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić e-mailem na następujący adres poczty elektronicznej: przetarg4NH2022@portgdansk.pl najpóźniej do dnia 4 stycznia 2023 r. do godz. 14.00.

2. W terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. istnieje możliwość składania w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: przetarg4NH2022@portgdansk.pl zapytań odnośnie Przetargu.

3. W przypadku pytań, które wpłyną do ZMPG po upływie terminu wskazanego w Dokumentacji, ZMPG nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

4. Udzielenie odpowiedzi wraz z treścią zapytania następuje przez podanie jej do

  wiadomości na stronie internetowej https://przetargi.portgdansk.pl/. Udzielone Dokumentacji i wiążą Oferentów.

ZMPG odpowiedzi

pod adresem:

4. Terminarz

stanowią

część

   WYDARZENIE

TERMIN

9 i 11.01.2023 r. do 13.01.2023 r.

30.01.2023 r.

  1. Wizja lokalna:

2. Przyjmowanie pytań:

3. Termin ostateczny wpłaty wadium:

      4. Termin ostateczny składania ofert:

    31.01.2023 r. godz. 13:00

  5. Otwarcie ofert:

   31.01.2023 r. godz. 13:15

  6. Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego:

   14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd

 14/15


   ZMPG w sprawie Przetargu

7. Negocjacje z wybranym Oferentem:

do 1 miesiąca od dnia pisemnego powiadomienia

o wyborze oferty.

§3 Formularz

Formularz, służący do przygotowania i złożenia oferty (zwany dalej Formularzem), został przedstawiony w Załączniku nr 4 do Dokumentacji.

Załączniki

Załączniki:

1) załączone w wersji papierowej:

a) Załącznik nr 1 – „Mapa”;

b) Załącznik nr 2 – „Karta terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”;

c) Załącznik nr 3 – „Wzór Umowy”;

d) Załącznik nr 4 – „Formularz”;

2) udostępniony na stronie internetowej ZMPG: https://www.portgdansk.pl/polityka- prywatnosci/:

a) Załącznik nr 5 – „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem umów”.

15/15

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.