• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.
Standard

Dane kontaktowe

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Usługi

NPR/IM/2023/014 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096390 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

NPR/IM/2023/014 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków zawijających do Portu Gdańsk.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługa polega na odbiorze, transporcie do miejsc zagospodarowania i zagospodarowaniu odpadów stanowiących pozostałości ładunku ze statków korzystających z Portu Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące części, opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ:

Część 1: Odbiór odpadów stanowiących pozostałości ładunku (płynne) ze statków zawijających do Portu Gdańsk Część 2: Odbiór odpadów stanowiących pozostałości ładunku (stałe) ze statków zawijających do Portu Gdańsk

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-02-24 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania zostały szczegółowo określone w SIWZ

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie:przetargu nieograniczonego

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie opisanych części od 1 do 2. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części.

3. Szczegółowe warunki wykonania usługi zamieszczono w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

 2023-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00096390/01 z dnia 2023-02-15

 6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: Część 1: 30 000 PLN, Część 2: 7 000 PLN

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5%ceny brutto oferty.

8. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju - Kancelaria ogólna, w terminie do: 24.02.2023 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9A w dniu: 24.02.2023 r. godz. 11:15

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

 2023-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

Dziękujemy za wysłane grafiki.