• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach działania 1.4 ,,Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz
systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 508/2014 - przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony. Nabór wniosków o
dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" - w ramach operacji Wspieram
Zalew Wiślany. Planowana ilość rejsów dla danego statku od 20-25 w okresie od września 2022 do marca 2023.
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-08-29
Termin składania:2022-08-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-03-31
Wymagania:Dodatkowe informacje
Złożenie kopii aktywnej licencji połowowej i aktualnego specjalnego zezwolenia połowowego.
W przypadku gdy armatorem statku rybackiego jest więcej niż jedna osoba, wówczas Oświadczenie wypełnia i składa każdy armator z osobna.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Aktywna licencja połowowa i aktualne specjalne zezwolenie połowowe 100 pkt.
1. Armator statku rybackiego do 12.00 m długości całkowitej
2. Aktywna licencja połowowa i aktualne specjalne zezwolenie połowowe na połowy komercyjne na Zalewie Wiślanym
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają:
1. Oferty które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.
2. Oferty złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Numer dokumentu:01/20/08/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.