• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282; CZĘŚĆ II: NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282; CZĘŚĆ II: NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282
Standard

Dane kontaktowe

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

Miejscowość: Gdynia

Kod pocztowy: 81-103

Państwo: Polska

E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl

Tel.: +48 261262198

Faks: +48 261262314

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

CZĘŚĆ I: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282 CZĘŚĆ II:

NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia

usług

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

1 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

2 / 12

Usługi

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren

Zamawiającego, okręt 282 lub warsztat Wykonawcy

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

CZĘŚĆ I: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

CZĘŚĆ II: NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom

zaproszonym do składania ofert.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50640000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 431 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: CZĘŚĆ I: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

1) Krótki opis

CZĘŚĆ I: NAPRAWA WCIĄGARKI DZWONU NURKOWEGO ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom

zaproszonym do składania ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50640000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 200 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2

Nazwa: CZĘŚĆ II: NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

1) Krótki opis

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

2 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

3 / 12

CZĘŚĆ II: NAPRAWA WCIĄGARKI POMOCNICZEJ RENER ZAMONTOWANEJ NA OKRĘCIE 282

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom

zaproszonym do składania ofert.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50640000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte

w SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa

dostaw i bezpieczeństwa informacji:

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),

w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Rozdział V Danych do

Ogłoszenia. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

3 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

4 / 12

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o

których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.

85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia.

Rozdział V A Danych do Ogłoszenia. PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w ustawie z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

4 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

5 / 12

z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy

Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o

którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na

listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt

3;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1,

zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania

okoliczności określonych w ust. 1.

3. Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powyższej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie

ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Rozdział VI Danych do Ogłoszenia. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109.

Rozdział VII Danych do Ogłoszenia. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek w zakresie uprawnień, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienie wydane w formie

decyzji administracyjnej przez Wojskowy Dozór Techniczny w zakresie naprawy/modernizacji urządzeń

technicznych będących przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)).

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem

(zakończeniem), w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

5 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

6 / 12

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2

zamówień, spełniających następujące warunki:

przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie, zamówienie polegało

na serwisowaniu/remoncie/naprawie/modernizacji urządzenia transportu bliskiego tj. wciągarki/wciągnika/

żurawia/suwnicy oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

2. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH I ZASOBACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązanie podmiotu udostępniającego

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2.3, potwierdza, że stosunek

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. W przypadku wykonawców WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH się o udzielenie zamówienia:

3.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

6 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

7 / 12

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których

realizacji te uprawnienia są wymagane.

3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3.1 i 3.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego

wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Forma w jakiej należy składać dokumenty pełnomocnictwa/ oświadczenia/informacje, o których mowa

powyżej została określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

(Dz. U. 2020 poz. 2452).

Rozdział VIII Danych do Ogłoszenia. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA

UWAGA!

Zgodnie z art. 125 ust. 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie

wskazanym przez zamawiającego (wzór- załącznik nr 3 do danych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa

powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru,

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

w zakresie, o którym mowa w pkt 1). Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa powyżej winien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

7 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

8 / 12

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa powyżej winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór- załącznik nr 4 do Danych).

3) oświadczenia wykonawcy, dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.

125 ust. 1 ustawy Pzp o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (wzór- załącznik nr 5 do Danych).

4) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z

2022 r. poz. 835) (wzór- załącznik nr 6 do Danych).

UWAGA!

Jeżeli Wykonawca zasoby polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wymóg

złożenia podmiotowych środki dowodowe dotyczy również tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

1) aktualne uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej przez Wojskowy Dozór Techniczny w

zakresie naprawy/modernizacji urządzeń technicznych będących przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 21

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)).

Zamawiający dopuszcza przedstawienie uprawnień wydanych na mocy poprzednio obowiązujących przepisów,

jeżeli zachowują one ważność.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznej lub zawodowej:

1) wykaz należycie wykonanych (zakończonych), w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej 2 zamówień, spełniających następujące warunki:

- przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie

- zamówienie polegało na serwisie/remoncie/naprawie/modernizacji urządzenia transportu bliskiego tj.

wciągarki/wciągnika/żurawia/suwnicy

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego

usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

8 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

9 / 12

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. (wzór wykazu – załącznik nr 2 do Danych do Ogłoszenia). Wykaz

musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt 2 Danych.

4. Forma w jakiej należy składać dokumenty pełnomocnictwa/ oświadczenia/informacje, o których mowa

powyżej została określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

(Dz. U. 2020 poz. 2452), zgodnie z którym:

4.1. w przypadku gdy zamawiający, nie dopuścił użycia środków komunikacji elektronicznej i nie przewidział

możliwości przekazywania w postaci dokumentu elektronicznego wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów

przekazywanych w postępowaniu:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy, sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w

oryginale;

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dot. konsorcjum – rozdział VII punkt 3.3.

Danych), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządzone w postaci

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za

zgodność z oryginałem;

3) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, informacje, oświadczenia lub dokumenty,

sporządzone w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z

oryginałem.

4. 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, dokonuje:

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków

dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy

Pzp (dot. konsorcjum - rozdział VII punkt 3.3. Danych) lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby –

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.

4.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii, sporządzonej w postaci

papierowej, własnoręcznym podpisem.

4.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać również notariusz.

4.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy,

gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich

wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: opisano w pkt III.2.1.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich

wykluczenia)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

9 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

10 / 12

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do

ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

opisano w pkt III.2.1.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić

do ich wykluczenia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy

3, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia

ofert.2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają

warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto oferty. Waga 90

2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia . Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

61/KPW/RAT/2022

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.6.2022 - 13:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

10 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

11 / 12

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 418 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, zamawiający określa, dodatkowe przesłanki unieważnienia

postępowania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako

zmiana założeń

Polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz związanym

z

tym finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodującej ograniczenie/wycofanie środków

Finansowych na realizację przedmiotu zamówienia,

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,

składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do Danych do Ogłoszenia.

Druk wniosku, formularze oraz wymagane oświadczenia należy składać w języku polskim, z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem nieważności w oryginale. Pozostałe wymagane dokumenty należy składać w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dopuszcza się podpisanie wniosku i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy. W takim przypadku jego upoważnienie musi być załączone do wniosku w

oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby

upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winien wykazać,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były

umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy i innych przepisów.

Wniosek należy sporządzić w 1 egzemplarzu następnie wraz z dokumentami i oświadczeniami umieścić

go w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do

zamawiającego na adres:

Komenda Portu Wojennego Gdynia

Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

oraz opisane:

„WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- NIE OTWIERAĆ, nr sprawy: 61/KPW/RAT/2022”.

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały

Wykonawcę.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem

Platformy. Informacje dotyczące ogłoszenia o zamówienia (wyjaśnienia, zmiany) Zamawiający będzie

18/05/2022 S96

https://ted.europa.eu/TED

11 / 12

Dz.U./S S96

18/05/2022

266871-2022-PL

12 / 12

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom

zaproszonym do składania ofert poprzez platformę. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za

pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

2. Ze względu na fakt, iż w niniejszym postępowaniu nie została dopuszczona możliwość składania wniosków o

dopuszczenie do udziału, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych i przedmiotowych

środków dowodowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Wykonawcy winni być przekazywać

drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub składać osobiście u zamawiającego w Kancelarii Jawnej.

3. Pozostała korespondencja ze strony Wykonawcy (zapytania, wyjaśnienia) będzie przekazywana za

pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że

wiadomość została wysłana do zamawiającego. Za datę przekazania (wpływu) korespondencji przyjmuje się

datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje

warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej

pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,

składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w

niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13.5.2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.