• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Najem nabrzeży w porcie

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPRASZA
do udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na najem nabrzeży w porcie Władysławowo.
Przedmiot przetargów: przetargi dotyczą najmu:
1) wydzielonej części Nabrzeża Postojowego w porcie Władysławowo z przeznaczeniem na cztery stanowiska postojowe dla statków pasażerskich i wykonywania przewozów pasażerskich jednostkami o długości całkowitej do 25 metrów.
2) wydzielonej części Nabrzeża Roboczego w porcie Władysławowo z przeznaczeniem na trzy stanowiska postojowe dla statku pasażerskiego i wykonywania przewozów pasażerskich jednostkami na:
? V stanowisko dla jednostek o długości całkowitej do 25 m,
? VI stanowisko dla jednostek o długości całkowitej do 12,60 m
? VII stanowisku dla jednostek o długości całkowitej do 13,50 m,
Okres najmu: ww. stanowiska postojowe określone na mapie (załącznik nr 1) wynajęte zostaną na trzy lata tj. od 2022 r. do 2024 r. z prawem korzystania ze stanowiska i przewozu z niego pasażerów w każdym roku wyłącznie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku na warunkach określonych w umowie.
Cena wywoławcza: Minimalna stawka czynszu za jeden miesiąc najmu danego stanowiska wynosi:
1) na Nabrzeżu Północnym w Porcie Władysławowo:
I stanowisko - 27.000 zł brutto miesięczne płatne z góry każdego miesiąca,
II stanowisko - 23.000 zł brutto miesięcznie płatne z góry każdego miesiąca,
III stanowisko - 21 200 zł brutto miesięcznie płatne z góry każdego miesiąca,
IV stanowisko - 19 000 zł brutto miesięcznie płatne z góry każdego miesiąca,
2) na Nabrzeżu Roboczym w Porcie Władysławowo:
V stanowisko - 15 000 zł brutto miesięcznie płatne z góry każdego miesiąca,
VI stanowisko - 17 000 zł brutto miesięcznie płatne z góry każdego miesiąca,
VII stanowisko - 19 200 zł brutto miesięczne płatne z góry każdego miesiąca.
Stanowiska Nb. Północne Kwota netto Kwota brutto cena wywoławcza (wg stawki VAT na dzień ogłoszenia przetargu) Wadium kwota na wybrane stanowisko
Nr I
21 951,22zł
27 000 zł
20 000 zł
Nr II
18 699,19 zł
23 000 zł
20 000 zł
Nr III
17 235,77 zł
21 200 zł
20 000 zł
Nr IV
15 447,15 zł
19 000 zł
20 000 zł Stanowiska Nb. Robocze Kwota netto Kwota brutto cena wywoławcza (wg stawki VAT na dzień ogłoszenia przetargu) Wadium kwota na wybrane stanowisko
Nr V
12 195,12 zł
15 000 zł
15 000 zł
Nr VI
13 821,14 zł
17 000 zł
15 000 zł
Nr VII
15 609,76 zł
19 200 zł
15 000 zł
Termin składania:2022-05-30
Otwarcie:Termin i miejsce przetargów. Przetargi odbędą się dnia 30.05.2022 r. poniedziałek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie ,,Szkuner" Sp. z o. o, przy Ul. Portowej 22 we Władysławowie.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Warunki udziału w przetargach. Warunkiem udziału w przetargach na stanowiska nr I, II, III oraz IV jest wpłata wadium w wysokości 20 000 zł w wysokości określonej w Tabeli w terminie do dnia 27.05.2022 r. Wpłata wadium w wysokości 20 0000 zł uprawnia do udziału w przetargach na stanowiska postojowe nr I, II, III oraz IV dla jednego wskazanego przez uczestnika, należącego do niego, sprawnego pod względem technicznym, statku pasażerskiego. Uczestnik, który wygra przetarg na określone stanowisko, nie może brać udziału w kolejnym przetargu na inne stanowisko dla tego samego statku pasażerskiego. Uczestnik może jednak wpłacić wadium w celu udziału w przetargach na stanowiska postojowe nr I, II, III oraz IV także dla innych należących do niego sprawnych pod względem technicznym statków pasażerskich, tj. łącznie maksymalnie czterech wskazując, której jednostki dotyczy wpłacane wadium.
Warunki udziału w przetargach. Warunkiem udziału w przetargach na stanowiska nr V, VI oraz VII jest wpłata wadium w wysokości 15 000 zł w wysokości określonej w Tabeli w terminie do dnia 27.05.2022 r. Wpłata wadium w wysokości 15 0000 zł uprawnia do udziału w przetargach na stanowiska postojowe nr V, VI oraz VII dla jednego wskazanego przez uczestnika, należącego do niego, sprawnego pod względem technicznym, statku pasażerskiego. Uczestnik, który wygra przetarg na określone stanowisko, nie może brać udziału w kolejnym przetargu na inne stanowisko dla tego samego statku pasażerskiego. Uczestnik może jednak wpłacić wadium w celu udziału w przetargach na stanowiska postojowe nr V, VI oraz VII także dla innych należących do niego sprawnych pod względem technicznym statków pasażerskich, tj. łącznie maksymalnie trzech wskazując, której jednostki dotyczy wpłacane wadium.
Do przetargów należy zgłaszać statki pasażerskie, których parametry umożliwiają im postój na danym stanowisku.
Wadium powinno zostać wpłacone na konto "Szkuner" Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Pucku 89834800030000001407770001 lub w kasie Spółki czynnej codziennie od w godz. od 8.00 do 13.00 z adnotacją, których stanowisk to wadium dotyczy.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:
? podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa; ? osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ? pełnomocników osób fizycznych lub prawnych - pełnomocnictwo; ? osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że jednostka jest sprawna technicznie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu pasażerów, iż zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu najmu, a także z warunkami umowy - i nie wnoszą w tym zakresie żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 3).
W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO na Szkuner sp. z o.o. jako administratorze danych osobowych spoczywają obowiązki informacyjne względem osób, których dane pozyskuje Spółka w toku prowadzonego przetargu ustnego. W związku z tym oferenci będący osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, pełnomocnicy takich oferentów, zobowiązani są do podpisania i złożenia klauzuli informacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, co będzie potwierdzeniem zapoznania się z ww. informacją.
Tryb przetargu. Tryb przetargu określony został w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż: - w odniesieniu do stanowisk I, II, III, IV, V, VI, VII - nie mniej niż 1000 zł brutto, Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z osobą, która wygra przetarg. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu na osoby trzecie na skutek przeprowadzenia przetargu. O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź, stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo wykluczenia oferenta, który nienależycie lub nieterminowo wykonuje lub wykonywał zobowiązania wzajemne wobec Wynajmującego albo który wprowadził w błąd Wynajmującego. W przypadku wygrania przez takiego oferenta przetargu, Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia umowy najmu i ogłoszenia ponownego przetargu na dane stanowisko.
Przetarg może zostać odwołany przez organizatora bez podania przyczyny.
Nabrzeża będące przedmiotem przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela Główny Dyspozytor Portu kom. 512 468 574
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.