• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nabycie i dostawa zestawu elektrycznej instalacji jachtowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabycie i dostawa zestawu elektrycznej instalacji jachtowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Nabycie i dostawa zestawu elektrycznej instalacji jachtowej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0122/17 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu oceanicznego typu szkuner dla osób niepełnosprawnych

Część 1
Nabycie i dostawa zest. elektrycznej instalacji jachtowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i dostawa zestawu elektrycznej instalacji do jachtu typu szkuner o następujących parametrach:
- długość kadłuba - 18 m,
- szerokość kadłuba - 6,05 m.
W skład zestawu elektrycznej instalacji jachtowej wchodzą: kable, przełączniki, uchwyty, złączki, styczniki, przerywacze, wyłączniki, przekaźniki itp. według dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3 (Dokumentacja techniczna) do zapytania ofertowego.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-03
Termin składania:2022-06-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-09
Koniec realizacji
2022-06-20
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
-wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana tak wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
-wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
-wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
-zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
-opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
-zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
-wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
-konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki wniosą wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Szczegółowy opis warunków wniesienia wadium znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-29
Data ostatniej zmiany
2022-04-29 15:02:00

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Bąkowski
tel.: 733972277
e-mail: office@europascup.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31611000-2
Numer dokumentu:2022-6618-106114
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.