• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Nabór na stanowisko montażysty konstrukcji kadłuba i superstruktury

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Nabór na stanowisko montażysty konstrukcji kadłuba i superstruktury
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0060/18 - Zaprojektowanie i budowa prototypu jachtu autonomicznego typu katamaran dla osób o ograniczonych umiejętnościach żeglowania oraz słabowidzących i niewidomych

Opis
Zapytanie ofertowe w sprawie naboru na stanowisko montażysty konstrukcji kadłuba i superstruktury (1 osoba)
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29
Termin składania:2021-07-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
- zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
- zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- konieczności zmiany harmonogramu prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu.
2. Zmiana sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
4. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jędrzej Kasprzak
tel.:
e-mail: jedrzej.kasprzak@put.poznan.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45223100-7
Numer dokumentu:2021-32-60465
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.