• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja wyposażenia technologicznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja wyposażenia technologicznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EW Gubin - modernizacja wyposażenia technologicznego

Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00194/2022
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie zadania pn.: ,,EW Gubin - modernizacja wyposażenia technologicznego".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrownia Wodna Gubin Ul. Chopina 1A, 66-620 Gubin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie zadania pn.: ,,EW Gubin - modernizacja wyposażenia technologicznego".

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązuje się zrealizować wszystkie czynności prawne i faktyczne związane z Modernizacją, w tym w szczególności prace projektowe, dokumentacyjne w zakresie określonym Umową wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji modernizacji, przeprowadzeniem prób ruchowych oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wyposażenia technologicznego określonym w Załączniku Nr 1 do Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego pn. "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 tj. z tzw. "Funduszy Norweskich".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części Przedmiotu Zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/60924/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2022
Termin składania:2022-08-26
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 26/08/2022 Czas lokalny: 12:30 Miejsce: 1. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na str. internetowej prowadzonego postępowania inf. o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. W przyp. awarii Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 1.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrownia Wodna Gubin Ul. Chopina 1A, 66-620 Gubin
Wadium:250 000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2022
Kontakt:PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-876
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bowtruczuk
E-mail: barbara.bowtruczuk@gkpge.pl
Tel.: +48 224331363
Faks: +48 226242555
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50530000
Numer dokumentu:410681-2022, POST/EOD/EOD/BM/00194/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.