• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: Nr tel. +48 (58) 355 33 33

1.5.8.) Numer faksu: Nr fax: +48 58 621-72-31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e70247a7-5353-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297971/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 10:11

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation, Program

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

będą udostępniane na stronie internetowej: Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanymi

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się

z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48

(22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:

oneplace@marketplanet.pl

Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział 14 SWZ:

"14.12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania

sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

14.12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

14.12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze

wersje;

14.12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w

najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

14.12.4. Włączona obsługa JavaScript;

14.12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

14.13. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

14.13.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

14.13.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany

oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz

podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

14.14. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?

MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z

Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja dostępna jest na stronie ww. Platformy

zakupowej.

14.15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100

MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,

svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,

xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

14.16. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i

czasu odbioru danych tj.:

14.16.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w

Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest

dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

14.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu."

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty

plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.60.2021.KC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja masztu antenowego w Bazie

Oznakowania Nawigacyjnego.

2. Zadanie obejmuje:

2.1. Wykonanie projektu budowlanego obejmującego m.in. wymianę masztu na nowy (dz. 49/2,

obręb 0062 w Gdańsku).

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

2.2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego projektu

budowlanego.

2.3. Zrealizowanie tego projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

zatwierdzonego projektu budowlanego stanowiącego integralną część pozwolenia na budowę.

2.4.Wyposażenie znaku m.in. w:

a) Kamerę obrotową PTZ,

b) Stacja Bazowa systemu SymON II

2.5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu wszystkich prac

wynikających z projektu budowlanego.

3. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36

miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, oraz Program

Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 11 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w

projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,

51240000-6 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych,

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

51240000-6 - Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika

to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca:

4.1. wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, których

przedmiotem było posadowienie wież żelbetowych lub kratowych o wartości nie mniejszej niż

300 000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł brutto każda), Przez

jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonywane na podstawie 1 umowy).

Informacje uzupełniające:

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie

ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

4.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:

1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta – posiadającą wykształcenie wyższe

techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane(t.j.: Dz.U. z

2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z 29.04.2019 w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2019.831) lub odpowiadające im, co do zakresu uprawnienia budowlane

uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia

uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej, i co

najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu.

2) 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie

wyższe techniczne , uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 5 (pięć) lat

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy , w tym w pełnieniu w/w funkcji

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

na 2 (dwóch) robotach budowlanych, których przedmiotem było wykonanie fundamentowania

palowego dla budownictwa ogólnobudowlanego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto

każda (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł brutto każda.

3) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej

obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w

ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w

państwach członkowskich w Unii Europejskiej.

4) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowiska, dla którego wymagane są

uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.

5) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie

ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem;

6) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje

zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem

działalności

w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta

może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu,

po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo oraz zgodnie z ustawą o

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków

dowodowych:

1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt. 20.1 SWZ. Wzór oświadczenia

stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych

środków dowodowych:

1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 22.1.4.1. SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów (dysponentów akwenów, na

których roboty były wykonywane), na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6

do SWZ,

2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 22.1.4.2. SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty. Do oferty należy dołączyć:

"17.12.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do

jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

17.12.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania

nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 17.12.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument

(np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku

spółek działających

w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub

uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do

reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

17.12.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

17.12.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu stanowiącego Załącznik nr 4

do SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3

do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić tymczasowo dowód

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę,

którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy

PZP) wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o

którym mowa w pkt. 17.12.4., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw Wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 17.12.4.,

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

17.12.5. zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik

nr 7 do SWZ.

17.12.6. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które

roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie –

jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. "

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań

dotyczących robót budowlanych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297971/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych . Szczegóły zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy w § 17.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Ofertę wraz z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na

Platformie pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 21.12.2021 r.

do godz. 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są

w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

Dziękujemy za wysłane grafiki.