• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Modernizacja czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Modernizacja czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.
Standard

Dane kontaktowe

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Roboty budowlane

Postępowanie nr NPR/IL/2023/007 Modernizacja czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046674 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Postępowanie nr NPR/IL/2023/007 Modernizacja czterech posterunków wartowniczych na terenie Portu Gdańsk.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z rozbiórką istniejących, budową nowych posterunków wartowniczych w trzech lokalizacjach, remont elewacji w jednej lokalizacji na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Biura Projektów MAZUR ARCHITEKCI Maciej Mazur, ul. Szeroka 86/87/2, 80-835 Gdańsk.

Zakres prac został podzielony na n/w zadania:

Zadanie 1 – Budowa posterunku K-0 w Porcie Północnym, ul. Poinca.

Zadanie 2 – Modernizacja posterunku D-1 na Nabrzeżu Krakowskim, ul. Przetoczna. Zadanie 3 – Modernizacja Posterunku H-3 na Nabrzeżu Westerplatte, ul. Sucharskiego. Zadanie 4 – Remont elewacji posterunku B-2 na Nabrzeżu Szczecińskim, ul. Chodackiego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-02-09 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu niegraniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych Zadań przedmiotu zamówienia w niżej wymienionych terminach:

Zadanie 1 - do 25 tygodni od przekazania terenu budowy,

2023-01-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00046674/01 z dnia 2023-01-20

Zadanie 2 - do 30 tygodni od przekazania terenu budowy,

Zadanie 3 - do 35 tygodni od przekazania terenu budowy,

Zadanie 4 - do 35 tygodni od przekazania terenu budowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców został określony w pkt 5 i 6 SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna, w terminie do 09.02.2023 r. godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt 11.2. SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18 w Sali nr 9A w dniu: 09.02.2023 r. o godz. 11:15.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.