• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście naboru
RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 - Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Część 1
DOSTAWA Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA Jacht żaglowo - motorowy wraz całym wyposażeniem
Podstawowe parametry:
Długość kadłuba 800 - 840 cm;
Długość całkowita 880 - 900 cm;
Szerokość całkowita 290 - 300 cm;
Masa całkowita 3000 - 3500 kg;
Maksymalna wysokość w kabinie 180 190 cm;
Zanurzenie (z mieczem w górze) 35-40 cm;
Zanurzenie (z mieczem w dole) 160 - 170 cm;
Wysokość masztu 10 - 11m;
Powierzchnia żagli 35 - 40 m2;
Balast denny ok. 1000 kg;
Silnik doczepny min. 6 KM;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - OPZ
Ewentualne wskazania w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów urządzeń czy oprogramowania, norm, systemów referencyjnych należy traktować jako definiujące minimalne wymagania sprzętowe/oprogramowania czy sposobów wykonania.
Dopuszcza się zmianę producentów urządzeń/podzespołów i oprogramowania na równoważne w stosunku do założonych w ramach opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w ramach opisu przedmiotu zamówienia, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu - funkcji, któremu mają służyć.
Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych urządzeń i funkcji oprogramowania.
Zamawiający może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie, że spełniają one przynajmniej parametry/funkcje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od odbioru.
Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
Oferent najpóźniej w dniu bezusterkowego odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną: instrukcję obsługi, warunki gwarancji.
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z planowaną realizacją projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-04-20
Oferty należy składać jako skan podpisanego formularza ofertowego wraz ze skanem wszystkich wymaganych załączników za pośrednictwem portalu - baza konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert, poprzez e-mail tj. na adres: rpowd1.5@gmail.com lub w formie papierowej przy czym oferta złożona w terminie to oferta, którą Zamawiający otrzyma na skrzynkę mailową przed upływem terminu składania ofert lub oferta, którą otrzyma Zamawiający w formie papierowej - liczy się data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego
2. Adres siedziby firmy: Al. Lipowa 39 53-124 Wrocław
Termin składania:2022-04-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Krzyki
Miejscowość
Wrocław
Termin realizacji 30.06.2023 r.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy w okolicznościach określonych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji umowy - w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania ofertowego, a mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem umowy,
b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne,
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody.
Opóźnienia lub niewykonanie świadczenia w ramach umowy w wyniku działania siły wyższej bez błędu lub winy zainteresowanej partnera umowy uważa się za usprawiedliwione, dopóki działanie siły wyższej trwa. Zakłada to, że dotknięty skutkiem partner umowy informuje drugiego partnera umowy na piśmie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia siły wyższej (ale nie później niż 3 dni po zdarzeniu) o rodzaju i zakresie zdarzenia, które miało miejsce i jego skutkach, w tym prawdopodobny czas jego trwania.
Wydarzenia siły wyższej to nieprzewidywalne, nieuniknione i nadzwyczajne zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne. Na przykład: powodzie, trzęsienia ziemi, huragany lub inne ekstremalne zdarzenia naturalne, niedobory surowców, energii i pracy, spory przemysłowe, mimowolne lub nieprzewidywalne zakłócenia operacyjne, pożary, wojny, sabotaże, ataki terrorystyczne, a także wybuchy epidemii lub pandemii.
Jeżeli z powodu obecnej pandemii (koronawirusa) i jej konsekwencji, wykonanie umowy jest opóźnione w całości, w części lub staje się niemożliwe (w szczególności niedobór surowców lub komponentów, zakazy wjazdu, zamknięcia obiektów), żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wynikająca z tego odpowiedzialność stron jest wykluczona (w tym kary umowne, odsetki za zwłokę, szkody spowodowane opóźnieniem). Jeżeli opóźnienie /niemożność dotyczy jednej ze stron, informuje o tym drugą stronę, podając dane zdarzenie i oczekiwany czas trwania. Wszelkie terminy dostawy lub wykonania - nawet w okresie opóźnienia - zostaną przedłużone o czas trwania zakłóceń spowodowanych tymi okolicznościami; ma to również zastosowanie, jeśli takie okoliczności wystąpią u podwykonawców.
W przypadku przeszkody w działaniu przez okres dłuższy niż 4 miesiące lub powtarzającej się znaczącej przeszkody w wydajności; strony negocjują korektę umowy na pisemny wniosek jednej ze stron.
d) wystąpienia nieprzewidzianych prac mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót.
2) Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, tj. w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) zmian dotyczące nazwy i siedzibie Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy,
c) zmian mających na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
d) wynikających ze zmian w umowie o dofinansowanie projektu i / lub decyzji jednostki będącej stroną umowy o dofinansowanie Projektu (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3. Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Spełnienie warunków 1 -3 weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis
1. Miejsce i sposób złożenia oferty
1.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej (wypełnione, podpisane, zeskanowane)
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, w tym oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
1.2. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej rpowd1.5@gmail.com, za pośrednictwem bazy konkurencyjności, w formie papierowej w siedzibie zamawiającego.
1.3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
1.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.5. Oferent wyraża zgodę na to, że komunikacja w zakresie wyjaśnień i uzupełnień odbywać się będzie drogą elektroniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury. Oferent wyraża swoją zgodę na formularzu ofertowym.
1.6. Oferty należy składać z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto. Oferty, których wartość wyrażona jest w walucie obcej zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.
2. Oferent składa następujące dokumenty stanowiące ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe:
2.1. Wypełniony poprawnie i kompletny formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Opis
1. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności m.in. jeśli nastąpi przekroczenie planowanego budżetu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oferent może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
5. Odrzucenie oferty.
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty, jeśli:
-uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego
-ofertę złoży wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób spełnienia postawionych w postępowaniu warunki udziału,
- w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający drogą elektroniczną zwróci się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent w terminie maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od daty wysłania informacji przesyła wyjaśnienia i uzupełnienia również drogą elektroniczną.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem ofertowym od
niewykluczonych oferentów wg kryteriów oceny ofert opisanych w dalszej części zapytania
ofertowego.
7. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa
pisemna na wykonanie przedmiotu zamówienia a odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie stosownym protokołem odbioru.
8. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim:
a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania oferentów na rynku,
e) zasadą zapobiegania konfliktu interesów zgodnie z punktem WYKLUCZENIA (poniżej).
9. (WYKLUCZENIA) W przypadku spełnienia choćby jednego warunku opisanego poniżej, Oferent podlega wykluczeniu z postępowania:
9.1. Oferent nie złoży wymaganych oświadczeń w formie podpisanego dokumentu będącego
załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania.
9.2. Złoży więcej niż jedną ofertę.
9.3. Nie spełni zasady zapobiegania konfliktowi interesów
10. WARUNKI PŁATNOŚCI
10.1. Płatności za przedmiot zamówienia nastąpią przelewem bankowym, zgodnie z podpisaną umową na realizację przedmiotu zamówienia. Inna forma płatności niż przelew bankowy nie jest dopuszczalna.
10.2 Przewiduje się płatności częściowe, w tym zaliczki.
Akceptację spełnienia powyższych warunków płatności Oferent potwierdza oświadczeniem
złożonym na formularzu ofertowym. Nie wyrażenie zgody spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia.
X. DODATKOWE WARUNKI DLA OFERENTÓW
1. Z postępowania wyklucza się Oferentów, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. Oferent nie powiązany osobowo/kapitałowo to taki u którego nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Oferentów.
3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym w bazie konkurencyjności.
4. Ofertę należy wypełnić i przesłać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z datą sporządzenia oferty, nazwą i adresem Oferenta.
5. W ofercie należy podać jej łączną wartość wyliczoną na podstawie wyceny szczegółowej. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
7. Zamawiający odrzuci wszelkie oferty niespełniające warunków formalnych.
8. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY" w tytule wiadomości e-mail.
Jeśli Oferent złożył ofertę poprzez bazę konkurencyjności, może ją wycofać lub zmienić przed upływem terminu składania ofert poprzez jedną z funkcji bazy konkurencyjności.
9. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-12
Data ostatniej zmiany
2022-04-12 23:00:21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 100 %
Ocenie podlegać będzie cena brutto z oferty
pkt w kryterium ,,Cena" zostaną obliczone
C1 = Cmin/Cb x 100
C1 - liczba punktów za kryterium ,,Cena " przyznanych ocenianej ofercie,
Cb - cena oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Maksymalna liczba pkt = 100 p
Kontakt:Osoby do kontaktu
Justyna Włodarczyk
tel.:
e-mail: rpowd1.5@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2, 34522100-3
Numer dokumentu:2022-37327-103727
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.