• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Instalacja turbiny wiatrowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwo PPHU Export-Import Dariusz Wojciech Kowalewski.
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.04.01.00-28-0009/20 - Wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwo PPHU Export-Import Dariusz Wojciech Kowalewski

Część 1
Instalacja turbiny wiatrowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu o mocy 10 kW wraz z magazynem energii w miejscowości Siejnik 1 na dz.nr 301/37 Obręb Rosochackie 22.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania, zgodnie z którą należy zrealizować roboty budowlane.
4. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 15.12.2022 r.
5. Miejsce wykonania zamówienia: Siejnik 1 na dz.nr 301/37 Obręb Rosochackie 22.
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-31
Termin składania:2022-08-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Olecko
Miejscowość
Siejnik
Wadium:4 000,00 zł
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku działania siły wyższej (tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, której Wykonawca nie mógł zapobiec lub której nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu Zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
2. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego,
3. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4. zmiana terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5. zamiany materiałów, urządzeń, technologii oraz instalacji przyjętych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:
a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, lub
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda zamawiającego oraz zmiany muszą być zgodne z procedurami pozyskanych środków unijnych. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Podstawą do dokonania zmian jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na dostawie i instalacji turbiny wiatrowej pionowej o mocy nie mniejszej niż 9 kW, a roboty budowlane te zostały wykonane należycie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiada ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do ofert wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Jednocześnie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie niezbędnych kompetencji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy podlegającemu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w treści Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
4. Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
a) formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
c) wykaz robót sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z dowodami należytego wykonania,
d) wykaz osób sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w zapytaniu,
f) karty katalogowe oferowanych produktów,
g) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub poświadczone notarialnie - jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo,
h) dowód wpłaty wadium - potwierdzenie przelewu lub dokument gwarancji lub poręczenia, w zależności od sposobu ustanowienia wadium.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-16
Data ostatniej zmiany
2022-08-16 15:34:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena - 60%
Szczegółowy opis kryterium został opisany w rozdziale XI zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne - 40%
Szczegółowy opis kryterium został opisany w rozdziale XI zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dariusz Kowalewski
tel.: 509804700
e-mail: mazurskidwor@poczta.onet.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31121300-3, 31121340-5, 42112000-7, 45000000-7, 45251160-0
Numer dokumentu:2022-41834-122415, 1/2022/ZO
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.