• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych

Numer referencyjny: OVFMP 4A.1.5a
II.1.2)Główny kod CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych, z podziałem na 4 części.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w ,,Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, (,,Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień") i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA elektrycznych silników zaburtowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31110000 Silniki elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych zaburtowych. Dostawy dla części zamówienia nr 1 (silniki elektryczne zaburtowe) należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następujących lokalizacjach:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia - 1 szt.
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 2 szt.
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - 4 szt.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim, po złożeniu wniosku, w formie elektronicznej lub formie pisemnej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

-- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany przez oferenta w wniosku,

-- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku, za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z

dopiskiem OVFMP 4A.1.5a - Bank Światowy) do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 56 94 263, Faks: +48 22 834 18 01, Strona: www.imgw.pl (https://bip.imgw.pl). Wraz

z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV - formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja

papierowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

OVFMP 4A.1.5a - Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA łodzi z polietylenu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi z polietylenu o długości od 2.6 m do 2.8 m wraz z silnikami spalinowymi zaburtowymi i dodatkowym wyposażeniem. Dostawy należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następujących lokalizacjach:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia - łódź z silnikiem 5 KM - 1 szt.
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - łódź z silnikiem 8 KM - 1 szt.
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - łódź z silnikiem 8 KM - 1 szt.

łodzie z polietylenu o długości od 3.1 m do 3.2 m wraz z silnikami spalinowymi zaburtowymi i dodatkowym wyposażeniem należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następującej lokalizacji:

ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - łódź z silnikiem 10 KM - 2 szt.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim, po złożeniu wniosku, w formie elektronicznej lub formie pisemnej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

-- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany przez oferenta w wniosku,

-- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku, za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z

dopiskiem OVFMP 4A.1.5a - Bank Światowy) do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 56 94 263, Faks: +48 22 834 18 01, Strona: www.imgw.pl (https://bip.imgw.pl). Wraz

z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV - formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja

papierowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

OVFMP 4A.1.5a - Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA pontonów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34522500 Szalupy gumowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pontonów i przyczepy podłodziowej do pontonu. Dostawy dla części zamówienia nr 3 należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następujących miejscach, zgodnie z poniższym wykazem lokalizacji.

DOSTAWA pontonów o długości od 2.5 m do 2.7 m wraz z dodatkowym wyposażaniem:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia - 6 szt.
-ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków - 1 szt.
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 3 szt.
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - 1 szt.

DOSTAWA przyczepy podłodziowej do pontonu o długości od 2.5 m do 2.7 m:

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 1 szt.

DOSTAWA pontonów o długości od 3.3 m do 3.6 m wraz z dodatkowym wyposażaniem:
-ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków - 1 szt.
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - 6 szt.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim, po złożeniu wniosku, w formie elektronicznej lub formie pisemnej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

-- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany przez oferenta w wniosku,

-- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku, za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z

dopiskiem OVFMP 4A.1.5a - Bank Światowy) do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 56 94 263, Faks: +48 22 834 18 01, Strona: www.imgw.pl (https://bip.imgw.pl). Wraz

z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV - formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja

papierowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

OVFMP 4A.1.5a - Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA łodzi aluminiowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi aluminiowych. Dostawy dla części zamówienia nr 4

mała aluminiowa łódź z wykonaną w łodzi studnią pomiarową) należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następującej lokalizacji:
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 1 szt.

duża aluminiowa łódź pomiarowa należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następującej lokalizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia - 1 szt.

duża aluminiowa łódź z wykonaną w łodzi studnią pomiarową należy zrealizować w porozumieniu z zamawiającym w następującej lokalizacji:
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 1 szt.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim, po złożeniu wniosku, w formie elektronicznej lub formie pisemnej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

-- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany przez oferenta w wniosku,

-- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku, za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z

dopiskiem OVFMP 4A.1.5a - Bank Światowy) do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 56 94 263, Faks: +48 22 834 18 01, Strona: www.imgw.pl (https://bip.imgw.pl). Wraz

z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV - formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja

papierowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

OVFMP 4A.1.5a - Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.imgw.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2023
Termin składania:2023-04-12
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 12/04/2023 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Warszawa, Ul. Podleśna 61, Sala Pomarańczowa. Z otwarcia ofert będzie prowadzona transmisja on-line. Zamawiający udostępni link do transmisji on-line pocztą elektroniczną na wniosek Oferenta. W przypadku sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Zamawiający dopuści możliwość fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
-ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
-ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
-ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2023
Kontakt:Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000080507
ul. Podleśna 61
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozak-Dymarska
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
Tel.: +48 225694263
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521000, 31110000, 34522500
Numer dokumentu:114297-2023, OVFMP 4A.1.5a
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.