• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa specjalistycznej łodzi roboczej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA specjalistycznej łodzi roboczej z żurawikiem pokładowym w ramach projektu pn. ,,Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Portu w Ustce".
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej łodzi roboczej z żurawikiem pokładowym w ramach projektu pn. ,,Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Portu w Ustce".
2. Parametry łodzi:
2.1. Długość łodzi: od 8 do 10 m,
2.2. Szerokość łodzi: od 2,7 do 3,5 m
2.3. Napęd: dwa spalinowe silniki zaburtowe o mocy w przedziale od 180 do 220 KM każdy.
2.4. Zbiornik paliwa: 2 x 200 l - oddzielne układy zasilania dla każdego silnika.
2.5. Liczba załogi - max. 6 osób (ze sternikiem)
3. Zakupiony sprzęt będzie nowy.
4. Miejsce dostawy - m. Ustka,
5. Gwarancja - min. 12 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2023-02-22
Termin składania:2023-02-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-08-31
Wymagania:Warunki wykluczenia:
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.
Warunki wykluczenia:
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia.
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 22.02.2023 r., do godz. 10:00 na adres: Zarząd Portu Morskiego w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce 76-270 przy ul. Wyszyńskiego 3 bądź w postaci elektronicznej na adres: projekty@ustkaport.pl
3)Wszystkie dokumenty składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 85
Okres gwarancji 15
Opis sposobu przyznania punktacji
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1. cena (C) - cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów - 85. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 85
gdzie:
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto badanej oferty
2. okres gwarancji (G) - ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,. Maksymalna liczba punktów - 15. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zaoferowanie 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości - 0,00 pkt,
b) zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości - 15,00 pkt,
Uwaga!
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach: 12 miesięcy, 24 miesiące lub więcej.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty odmienny niż wskazany powyżej okres gwarancji, większy od 24 miesięcy Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji wynosi dolną granicę przedziału, w którym się znajduje i przyzna odpowiednią liczbę punktów za przedmiotowe kryterium. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy bądź też braku wskazania długości okresu gwarancji - oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Warunki uczestnictwa:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodne w treści z załącznikiem nr 5 do Zaproszenia.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
4) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
5) złożone w postaci elektronicznej nie opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Numer dokumentu:01/13/02/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.