• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa podestów plażowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA podestów plażowych w ramach projektu
"Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia - etap II"

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk podestów plażowych w ramach projektu
"Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia - etap II". Specyfikacja elementów stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania. Kolor desek: szary. Deski wykonane z tworzyw sztucznych
z odzysku, rowkowane. Łączniki do skręcania (wkręty) wykonane z materiału
nierdzewnego. Miejsce dostawy: Jastarnia.
2. Ogólne warunki umowy
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 19.10.2021 r. do godz. 14:00
Sposób przygotowania i złożenia oferty
Należy wypełnić i przesłać formularz ofertowy elektronicznie na adres e-mail
referatrozwoju@jastarnia.pl. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej
z podpisem elektronicznym, a także złożenie zeskanowanej oferty z podpisem odręcznym.
Termin składania:2021-10-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Do 22.12.2021 r.
Wymagania:Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto - waga 100%
Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
oferowana najniższa cena brutto x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta, bez podania przyczyny.
Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.). Wartość zamówienia nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.
Uwagi:Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 str.1), dalej ,,RODO", informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni, ul. Ks. P. Stefańskiego 5, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24,
84-140 Jastarnia.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Jadwiga Budzisz,
itkuznica@o2.pl.
3) Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem .
4) Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy
kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu
terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów
prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator
ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów.
5) Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej
jednak niż lat 15;
6) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w zapytaniu ofertowym nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie
wykonywania umowy. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia,
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów wykonawczych,
a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osobom fizycznym przysługuje:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby
fizyczne uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) Osobom fizycznym nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
C RODO.
10) Gmina Jastarnia nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
11) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób fizycznych o treści zapisów
i informacji określonych w niniejszym pkt. zapytania.
_________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.