• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej typu RIB

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi motorowej typu RIB
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1) DOSTAWA łodzi motorowej typu RIB (Rigid Inflatable Boat) wraz z silnikiem zaburtowym,
a) dostarczona łódź musi odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 5 do SWZ
b) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminasrokowo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej Gminy Srokowo: https://gminasrokowo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy przetargowej Gminy Srokowo dostępnych pod adresem: https://gminasrokowo.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: ,,RODO") oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:1) Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo. 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: marcin.konieczny@gptogatus.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 3)Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,,c" RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łodzi motorowej typu RIB prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z w/w postępowaniem, b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. ,,b" RODO), d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 4) Kategorie przetwarzanych danych: a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia, f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego 5) Źródło pochodzenia danych: Szczegółowy opis w SWZ 6) Okres, przez który dane będą przechowywane: Szczegółowy opis w SWZ 7) Odbiorcy danych: Szczegółowy opis w SWZ 8) Prawa osoby, której dane dotyczą: Szczegółowy opis w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych przez Administratora Systemu i Operatora Platformy zakupowej: a) w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zakupową, wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie zakupowej Administratorem jest: Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierzył przetwarzanie danych firmie: LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy zakupowej), b) w sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl c) dane użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Platformy zakupowej Zamawiającego. d) Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. e) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. f) dane osobowe podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej. g) wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. użytkownikowi przysługują następujące prawa: - użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i poprawiania, - użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, - użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 2. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych powstanie, gdy zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób skierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminasrokowo.logintrade.net/zapytania_email,56970,fe6f5a3672271867ac4e12dd96e9ee28.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-16 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przetargowej Gminy Srokowo: https://gminasrokowo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Termin składania:2021-09-16
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-09-16 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-08
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGT.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1) Dostawa łodzi motorowej typu RIB (Rigid Inflatable Boat) wraz z silnikiem zaburtowym,
a) dostarczona łódź musi odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 5 do SWZ
b) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42111100-1 - Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-08
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca składa: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 w przypadku gdy zamawiający uzna, że złożone uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie, b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 2) w przypadku gdy w
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa
wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 2 do SWZ,
4) oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie - Załącznik nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego,
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer
odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru, etc.),
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego,
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowy podział
prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
d) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
e) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, kreślenie czasu obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X SWZ,
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 3 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy, 8) w przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
9) stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-15
Kod CPV:34520000-8, 42111100-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00174894, RGT.271.7.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.