• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na realizację zadań pn.: DOSTAWA łodzi motorowej dla firmy GRUPA AMAX Sp. z o.o.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-28-0007/17 - M2 System

Część 1
DOSTAWA łodzi motorowej dla firmy GRUPA AMAX Sp. z o.o.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem postępowania jest dostawa łodzi motorowej dla firmy GRUPA AMAX Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania - Opis przedmiotu zamówienia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-22
Termin składania:2021-10-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mikołajki
Miejscowość
Mikołajki
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-20
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA łodzi motorowej dla firmy GRUPA AMAX Sp. z o.o.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewidziano.
Warunki zmiany umowy
1) W zakresie wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
2) W zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w związku z koniecznością zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego;
4) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
5) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy;
6) W zakresie wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-21
Data ostatniej zmiany
2021-09-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto - waga kryterium 60 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - Termin wykonania zadania- waga kryterium 20 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 3 - Gwarancja- waga kryterium 20 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marek Pawłowicz
tel.:
e-mail: mpawlowicz@grupaamax.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34500000-2
Numer dokumentu:2021-17096-70560
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.