• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa katamaranu Houseboat

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - MOBILNA ECO-KITE SZKOŁA POD ŻAGLAMI, NORW.19.01.02-28-0044/22

Część 1
DOSTAWA katamaranu Houseboat

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
KATAMARAN HAUSEBOAT
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Katamaranu Houseboat .
Dane podstawowe:
-długość min. 14 m max 20 m
-szerokość min. 5 m max 6
-wysokość w kabinie min. 215 cm max 220
-6 paneli słonecznych
Dane szczegółowe:
- zbiorniki na wodę i ścieki 1000 litrów lub więcej, instalacja wodna, ściekowa wraz z czujnikami poziomu, wyjście poboru ścieków, złącze gardena do napełniania wody, pompa do fekaliów, filtr czystej wody z wody słonej, oczyszczalnia ścieków, system zabezpieczenia zbiorników i wejścia gardena na zimę
- instalacja elektryczna, co najmniej 12 gniazd 230 V światła ledowe w suficie, gniazdo 230 V lądowe z kablem co najmniej 15 m, klimatyzacja sterowana wifi, grzejniki ścienne elektryczne, ogrzewanie podłogowe
-izolacja 10 cm
- ewentualny dodatkowy środkowy pływak ze schowkiem lub inne schowki
-taras na dachu 5x6 z wykładziną
-3 łazienki, sauna
-zciemniacz w salonie, radio z 2 głośnikami, telewizor 50" z anteną Glomex, zasłony okienne na wszystkich oknach
-alarm z czujnikiem dymu
- szafki kuchenne, mikrofalówka, zmywarka, zlewozmywak, kuchenka gazowa, lodówka
- przełącznik priorytetowy obciążenia o pow. 16A
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-07
Termin składania:2022-10-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Gmina
Elbląg
Miejscowość
Elbląg
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
ZGODNIE Z TREŚCIĄ PUNKTU "WARUNKI ZMIANY UMOWY'
Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
c) Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z PARP. W takim przypadku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.
d) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
o zmiany terminu dostawy
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepowiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie zaleganie w opłatach do Urzędu Skarbowego i ZUS
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz ofertowy załączony do ogłoszenia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-28
Data ostatniej zmiany
2022-09-28 15:47:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,cena netto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------ x 60 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
szczegółowy opis w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,gwarancja" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Gwarancja w ofercie badanej
------------------------------------------------ x 10 = ilość punktów
Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert
szczegółowy opis w załączniku "zapytanie ofertowe"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium ,,termin dostawy" przyjmuje się następujące założenia:
1) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 30.06.23- 30 pkt
2) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.07.23 -15 pkt
3) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.08.23- 0 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
PIOTR MARKIEWICZ
tel.: 517595989
e-mail: deltaagro@onet.pl
MACIEJ DOLEZIŃSKI
tel.: 513099244
e-mail: deltaagro@onet.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8
Numer dokumentu:2022-43697-128260
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.