• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW
II.1.2)Główny kod CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,DOSTAWA i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,DOSTAWA i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy".

W zakres zamówienia wchodzi dostawa pław czerwonych i zielonych, znaków brzegowych oraz montaż znaków brzegowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA". Rysunki poglądowe pław oraz znaków żeglugowych znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ ,,Rysunki".

Pławy oraz znaki brzegowe muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" (Załącznik nr 2 do SWZ), z rysunkami (Załącznik nr 8 do SWZ) i wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w pkt 15 SWZ.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Termin składania:2022-06-10
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 10/06/2022 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
Kontakt:PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Żbikowska
E-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 221123877
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34515100, 34928430
Numer dokumentu:253336-2022, WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik
załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.