• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa fabrycznie nowych łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa fabrycznie nowych łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA fabrycznie nowych łodzi płaskodennych (2 szt.) wraz z wyposażeniem
dla KWP w Szczecinie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - dostawa fabrycznie nowej łodzi płaskodennej (masa kadłuba do 350 kg) zgodnie z opisem
w załączniku nr 1 (1A) do umowy stanowiącej załącznik nr 6.1 do SWZ.

Część II - dostawa fabrycznie nowej łodzi płaskodennej (masa kadłuba do 250 kg) zgodnie z opisem w załączniku nr 1 (1B) do umowy do umowy stanowiącej załącznik nr 6.2 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w rozdziale III SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zał. nr 9 do SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/694493
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-01 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
Termin składania:2022-12-01
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:05
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:34521300-8
Numer dokumentu:2022/BZP 00454454, ZZ-2380-140/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.