• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Przetarg na: Dostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert Przetarg na: Dostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Standard

Dane kontaktowe

Akademia Morska w Szczecinie: Dostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarówbatymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dlaAkademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, zdnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danychgrawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej TakNazwa projektu lub programuOpracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskichobszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, którychdziałalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowałyzamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społeczniemarginalizowanych NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracychronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający NiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyliprzeprowadzenie postępowania NieOgłoszenie nr 568910-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

31.07.2020ogłoszenie o zamówieniu.htmlfile:///S:/PROCEDURY/PROCEDURY 2020/Nasze/AZ/22. monitory projekt Morgav/ogłoszenie o zamówieniu.html2/14Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzeniepostępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychNieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podaćadresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi dokontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UniiEuropejskiej NieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państwczłonkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny14512900000000, ul. Wały Chrobrego1-2, 70-500Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwoPolska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575. Adres strony internetowej (URL): www.am.szczecin.plAdres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatówplików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):publiczna uczelnia wyższaI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państwczłonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzeniepostępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostalizamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czyzamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać podadresem (URL)31.07.2020ogłoszenie o zamówieniu.htmlfile:///S:/PROCEDURY/PROCEDURY 2020/Nasze/AZ/22. monitory projekt Morgav/ogłoszenie o zamówieniu.html3/14Takwww.am.szczecin.plAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunkówzamówieniaTakwww.am.szczecin.plDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać podadresemNieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:ElektronicznieNieadres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny sposób:NieInny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w innysposób:TakInny sposób: forma pisemna (papierowa)Adres: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin, Kancelaria, pok. 73a

O firmie

Akademia Morska w Szczecinie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.