• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych PTR/STOMIL/BMW, według zestawienia asortymentowo - ilościowego zawartego w tabeli Rozdziału III SWZ oraz w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z szczegółowo określonym ,,Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do tratw RFD, według zestawienia asortymentowo - ilościowego zawartego w tabeli Rozdziału III SWZ oraz w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z szczegółowo określonym ,,Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do tratw DSB, według zestawienia asortymentowo - ilościowego zawartego w tabeli Rozdziału III SWZ oraz w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z szczegółowo określonym ,,Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do tratw VIKING, według zestawienia asortymentowo - ilościowego zawartego w tabeli Rozdziału III SWZ oraz w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z szczegółowo określonym ,,Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do kamizelek ratunkowych, według zestawienia asortymentowo - ilościowego zawartego w tabeli Rozdziału III SWZ oraz w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z szczegółowo określonym ,,Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/1rblog" rel="nofollow">https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII "Ochrona Danych Osobowych (RODO)" SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/597766
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-04-21 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami na warunkach określonych w SWZ za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Termin składania:2022-04-21
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-04-21 09:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:35112000-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00114598, 21/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.