• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa części do asortymentu AUV HUGIN 1000

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części do asortymentu AUV HUGIN 1000
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zamawiający 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: dostawa części do asortymentu AUV HUGIN 1000
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa części (uzupełnienie drugiego poziomu ZCzZ-2)
do asortymentu AUV HUGIN 1000
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku
polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej
Zamawiającego.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Transponder referencyjny CNODE OEM 4,5k nr kat 390582 Kpi. 1
2. Gąbka czujnika wilgotności KONGSBERG 300805 Szt. 1
3. Bufor ciśnienia oleju KONGSBERG 499-21688 Szt. 2
4. Pierścień O-ring 64,60x2,4 319614 Szt. 1
5. Akumulator HUGIN KONGSBERG 349240 Szt. 1
6. Zestaw akumulatora KONGSBERG 24W/700AH 39350 Szt. 1
Wartość ogółem: *
Miejsce i termin składania:Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz, Ul. Wojska
Polskiego 76, termin złożenia ofert do dnia 15.06.2021 r. do godz. 9:00
Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa na dostawę/usługę części do asortymentu AUV HUGIN
1000 nr sprawy wg rejestru 25/WT-STM/2021
nie otwierać do dnia 15.06.2021 r. do godz. 9:30"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Termin składania:2021-06-15
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 15.06.2021 r. godz. 9:30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2021 r.
DOSTAWA na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: 1 RB Log -Warsztaty Techniki Morskiej,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2,
81-209 Gdynia
Wymagania:9. Warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania i zarejestrowania przez Zamawiającego w
systemie prawidłowo wystawionej faktury
10. Termin związania ofertą: 30 dni
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu:
a) Koncesja - Koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej z zakresie obrotu
przedmiotem zamówienia określonym w WT IV uprawniającą do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu przedmiotem zamówienia, która zgodnie żart 156 ust 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1214) zachowała ważność po dniu wejścia w życie
nowej ustawy, lub aktualną koncesję, o której mowa w art 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
0 wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1214) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu przedmiotem zamówienia określonym w części IV - RODZAJE WYROBÓW
1 TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM - WTIV
b) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Po zatwierdzeniu przez Wnioskującego protokołu z przeprowadzonego rozeznania
cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
www. 1rblog.wp.mil.pl
b) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową) Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania
umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
spółek cywilnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawione w okresie wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
15. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na
maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej
treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.
2) Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby
Wykonawca:
a) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączniki do oferty (w przypadku jej
zapisania),
b) ponumerował strony oferty oraz załączniki do oferty,
c) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączniki do oferty,
3) Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia,
gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
5) Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego
dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez
Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do
reprezentowania Wykonawcy.
7) Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: chor. mar. Marcin GAPIŃSKI,
tel. 261 472 388.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:25/WT-STM/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.