• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Całoroczny nadzór nad bezpieczeństwem i gotowością techniczną łodzi motorowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Całoroczny nadzór nad bezpieczeństwem i gotowością techniczną łodzi motorowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa polegająca na całorocznym nadzorze nad bezpieczeństwem i gotowością techniczną łodzi motorowej ,,STYNKA II" i łodzi MIR-unka" stacjonujących w Marinie Basen Północny w Świnoujściu.
2022-06-20
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa polegająca na całorocznym nadzorze nad bezpieczeństwem i gotowością techniczną łodzi motorowej ,,STYNKA II" i łodzi MIR-unka" stacjonujących w Marinie Basen Północny w Świnoujściu. Znak postępowania nr 41/FZP/NDSW/2022.
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j).
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi polegającej na całorocznym nadzorze nad bezpieczeństwem i gotowością techniczną łodzi motorowej ,,STYNKA II" i łodzi MIR-unka" stacjonujących w Marinie Basen Północny w Świnoujściu.
STYNKA II jest łodzią o parametrach:
Rok produkcji 1975
Moc silnika 70 kW,
Długość 12,17 m
Szerokość 3,98 m
Zanurzenie 1,10 m
Oraz opieka nad łodzią MIR-unka w trakcie postoju i podczas holowania w rejsach badawczych o parametrach:
Silnik zaburtowy Mercury o mocy 3,68 kW
Długość 4,10 m
Szerokość 1,45 m
Zanurzenie 0,15 m
Szczegółowy zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia określony jest w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania:X. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 41/FZP/NDSW/2022 - oferta. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. W dniu 28.06.2022 r., w godz. od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 28.06.2022 r. do godz. 10:00
4. Na ofertę składają się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Termin składania:2022-06-28
Otwarcie:3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Z uwagi na środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii korona wirusa Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od 01.07.2022 - 31.10.2023 r. (16 miesięcy)
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j).
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest:
1) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, wykluczeniu z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał następujące kwalifikacje:
a) minimum dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej
b) posiadanie aktualnego świadectwa zdrowia uprawniającego do pracy na jednostkach pływających,
c) aktualne świadectwa przeszkolenia z zakresu:
- Indywidualnych Technik Ratunkowych,
- ochrony ppoż stopnia podstawowego,
- elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.
d) Na stanowisko kapitana poszukiwana jest osoba, z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem w pływaniu po Zatoce Pomorskiej oraz Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim, również poza torami wodnymi na wodach płytkich 1,7 - 2 m głębokości, znająca bardzo dobrze te akweny. Potrafiąca doskonale manewrować przy wydawaniu, trałowaniu i wybieraniu sprzętu badawczego i połowowego; znająca metodykę pracy przy wykonywaniu pomiarów naukowych i pobieraniu prób; oraz samodzielnie wykonać drobne prace konserwacyjne.
3) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć w/w dokumenty. Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
Uwagi:XI. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium: cena brutto oferty - 100%
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Oferta z najniższą ceną, odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:41/FZP/NDSW/2022, FZP/w/2022/TF
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.