• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Budowa przystani pasażerskiej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.
2. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby, Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie: 1 - 4.4.1. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne).
3. Celem inwestycji w ramach ww. projektu jest udostępnienie społeczności lokalnej oraz turystom cennych zasobów przyrodniczych zlokalizowanych na rzece Odrze przy jednoczesnym zachowaniu zasad ich ochrony oraz w sposób bezpieczny dla środowiska.
4. Zamawiający informuje, że:
1) realizuje inwestycję jako Strona umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, a której liderem jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna;
2) na dzień publikacji postępowania nie posiada pozwolenia na budowę - postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie pozostaje nadal w toku; w związku z powyższym, z ostrożności (na wypadek nieuzyskania pozwolenia do czasu zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą, co uniemożliwiłoby Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych), Zamawiający zawarł w projekcie umowy postanowienia w zakresie:
a) terminu przekazania placu budowy - uzależniając go od terminu uzyskania pozwolenia na budowę,
b) terminu realizacji zamówienia - przewidując możliwość jego zmiany (wydłużenia) z przyczyny, o której mowa w pkt 1, po uprzednim uzyskaniu zgody instytucji dofinansowującej;
3) przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem obejmuje wyłącznie część hydrotechniczną inwestycji;
4) podstawą realizacji inwestycji jest dokumentacja projektowa użyczona przez lidera umowy partnerskiej, o której mowa w pkt 1 na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, opracowana przez ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś, Ul. Górnicza 7B/3, 59-300 Lubin; dokumentacja stanowi załącznik do SWZ.
5. Zakres zamówienia (część hydrotechniczna inwestycji) obejmuje realizację następujących robót:
1) regulacje skarp (nasypy, wykopy),
2) pogłębienie toru wodnego na potrzeby przystani,
3) wykonanie faszynowania w stopie skarpy,
4) wykonanie dalb stalowych do mocowania pomostów pływających,
5) wykonanie pomostów pływających (pomost dla statków turystycznych, pomost jachtowy, pomost kajakowy),
6) wykonanie umocnień nabrzeża (grodzice, larseny),
7) wykonanie (montaż) kierownicy osłonowej przystani.
6. Szczegółowy zakres zadania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót (dot. części hydrotechnicznej), które stanowią załączniki do SWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej ma charakter wyłącznie pomocniczy.
7. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny .
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Arkadiusz Łuczak, tel. (71) 319 51 17, wew. 216,
- w sprawie procedury zamówienia - Anna Mielcarek, tel. (71) 319 51 17, wew. 210.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przesyłanie wniosków, wezwań, zawiadomień oraz składanie oświadczeń lub innych dokumentów, udzielanie wyjaśnień na wezwania odbywa się przy użyciu formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl w przypadkach wskazanych w SWZ.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Wyjaśnienia SWZ, zmiany
specyfikacji, zmiany dot. terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą
w Brzegu Dolnym Ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, https://www.brzegdolny.pl/ adres poczty e-mail:um@brzegdolny.pl tel.:
71/31951 17;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu
poczty e-mail: iod.um@brzegdolny.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym:
na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu,
po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków:
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739056
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-30 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
Termin składania:2023-03-30
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.
2. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby, Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie: 1 - 4.4.1. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - konkursy horyzontalne).
3. Celem inwestycji w ramach ww. projektu jest udostępnienie społeczności lokalnej oraz turystom cennych zasobów przyrodniczych zlokalizowanych na rzece Odrze przy jednoczesnym zachowaniu zasad ich ochrony oraz w sposób bezpieczny dla środowiska.
4. Zamawiający informuje, że:
1) realizuje inwestycję jako Strona umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, a której liderem jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna;
2) na dzień publikacji postępowania nie posiada pozwolenia na budowę - postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie pozostaje nadal w toku; w związku z powyższym, z ostrożności (na wypadek nieuzyskania pozwolenia do czasu zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą, co uniemożliwiłoby Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych), Zamawiający zawarł w projekcie umowy postanowienia w zakresie:
a) terminu przekazania placu budowy - uzależniając go od terminu uzyskania pozwolenia na budowę,
b) terminu realizacji zamówienia - przewidując możliwość jego zmiany (wydłużenia) z przyczyny, o której mowa w pkt 1, po uprzednim uzyskaniu zgody instytucji dofinansowującej;
3) przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem obejmuje wyłącznie część hydrotechniczną inwestycji;
4) podstawą realizacji inwestycji jest dokumentacja projektowa użyczona przez lidera umowy partnerskiej, o której mowa w pkt 1 na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, opracowana przez ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś, ul. Górnicza 7B/3, 59-300 Lubin; dokumentacja stanowi załącznik do SWZ.
5. Zakres zamówienia (część hydrotechniczna inwestycji) obejmuje realizację następujących robót:
1) regulacje skarp (nasypy, wykopy),
2) pogłębienie toru wodnego na potrzeby przystani,
3) wykonanie faszynowania w stopie skarpy,
4) wykonanie dalb stalowych do mocowania pomostów pływających,
5) wykonanie pomostów pływających (pomost dla statków turystycznych, pomost jachtowy, pomost kajakowy),
6) wykonanie umocnień nabrzeża (grodzice, larseny),
7) wykonanie (montaż) kierownicy osłonowej przystani.
6. Szczegółowy zakres zadania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót (dot. części hydrotechnicznej), które stanowią załączniki do SWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej ma charakter wyłącznie pomocniczy.
7. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznej w rozumieniu §3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie budowli hydrotechnicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł każda.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.
b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia:
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.
Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania, która z powyższych osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych - jedna osoba może pełnić kilka z ww. funkcji jeżeli posiada jednocześnie odpowiednie uprawnienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit a SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego.
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne postanowienia umowy oraz przewidziane zmiany umowy zawarte zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-28
Kod CPV:45244000-9, 45000000-7,45111200-0,45113000-2,45242000-5
Numer dokumentu:2023/BZP 00130628, ZP.271.3.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.