• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w porcie Mrzeżyno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w porcie Mrzeżyno, Ul. Rybacka, nr obrębu ewidencyjnego 1, nr działki ewidencyjnej 387/3. Zakres robót obejmuje:
o budowę budynku zaplecza sanitarno- technicznego, w skład którego wchodzą: pomieszczenie bosmana wraz z zapleczem, umywalnie, sanitariaty, pralnia i zmywalnia oraz kotłownia,
o budowę i przebudowę infrastruktury technicznej na potrzeby projektowanego budynku,
o budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zpmmrzezyno.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie platformy ePUAP, dostępnych w miniPortalu oraz w ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (formularze dostępne są również na miniPortalu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO została określona w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO została określona w SWZ
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-07 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP
Termin składania:2022-12-07
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
Wadium:30 000,00 zł
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPM.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w porcie Mrzeżyno, ul. Rybacka, nr obrębu ewidencyjnego 1, nr działki ewidencyjnej 387/3. Zakres robót obejmuje:
o budowę budynku zaplecza sanitarno- technicznego, w skład którego wchodzą: pomieszczenie bosmana wraz z zapleczem, umywalnie, sanitariaty, pralnia i zmywalnia oraz kotłownia,
o budowę i przebudowę infrastruktury technicznej na potrzeby projektowanego budynku,
o budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zamówienia związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie dotyczące budowy budynków o powierzchni użytkowej min. 50 m2.
b) Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy:
- jedną osobę (kierownika budowy), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych;
- jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej do 1 kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych;
- jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 16 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:45000000-7, 45300000-0
Numer dokumentu:2022/BZP 00451512, ZPM.1.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.