• <
premium

WOLNY OBSZAR CELNY

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-542 Gdańsk, Przemysłowa 20
  • Telefon: 58 737 98 16
  • Fax: 58 737 98 17
  • E-mail: sekretariat@cargofruit.pl

Udostępnij

Cargofruit Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1997 roku jako specjalistyczna baza przeładunkowo-składowa przeznaczona do obsługi towarów pochodzenia rolno-spożywczego, głównie importowanych drogą morską owoców cytrusowych i bananów, a także drobnicy dostarczanej w kontenerach do portów Trójmiasta.
Lokalizacja firmy na terenie Wolnego Obszaru Celnego Portu Gdańsk daje gestorom towarów szereg przywilejów celnych.

No­wo­cze­sne sta­no­wi­ska prze­ła­dun­kowe u­mo­żli­wia­ją bez­pie­czny wy­ła­du­nek lub za­ła­du­nek to­wa­rów na lą­do­we i mor­skie środki tran­spor­tu.
Bo­czni­ca ko­le­jo­wa do­cho­dzą­ca bez­po­śre­dnio do ma­ga­zy­nu za­pe­wnia moż­li­wość o­bsłu­gi ła­dun­ków prze­wo­żo­nych wa­go­na­mi.
Wy­so­ka ja­kość świa­dczo­nych u­sług po­twier­dzo­na jest wdro­żo­ny­mi pro­ce­du­ra­mi sys­te­mów ISO 9001:2000 o­raz HACCP.

Oferta

Zakres działalności Spółki obejmuje:
- wyładunek / przeładunek towarów w każdej relacji,
- formowanie / rozformowywanie kontenerów,
- wszelkie prace dodatkowe związane z obrotem towarowym,
- odprawę celną towarów,
- spedycję.

Wyładunek/przeładunek
- wyładunek / załadunek w relacji statek - magazyn - środek transportu lądowego lub odwrotnie,
- przeładunek towarów w relacji samochód - magazyn - samochód
- formowanie / rozformowywanie kontenerów
- wszelkie prace dodatkowe związane z obrotem towarowym, tj.: bandowanie, foliowanie, znakowanie, przepakowywanie, konfekcjonowanie etc.

Składowanie
Dysponujemy infrastrukturą magazynową o powierzchni ok. 20 tys. m2. W jej skład wchodzi 6 komór klimatyzacyjnych o powierzchni 12 tys. m2. Zróżnicowana pojemność komór umożliwia stworzenie optymalnych warunków składowych w zależności od rodzaju i ilości towaru. Zakres temperatur wynosi od +5 o +15 °C. Pozostałe 8 tys. m2. przeznaczone jest na składowanie towarów drobnicowych niewymagających zachowania reżimu temperatur.

Agencja celna / spedycja
- pełen zakres usług związanych z odprawą celną towarów,
- składanie wniosków w celu uzyskania niezbędnych świadectw dopuszczenia towaru do obrotu,
- spedycję towarów zgodnie z otrzymaną dyspozycją.

Stałym klientom udostępniamy możliwość korzystania z posiadanych gwarancji celnych, zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu, jak i w procedurze tranzytu.
Posiadamy licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy.
Współpracujemy ze wszystkimi terminalami kontenerowymi w portach Trójmiasta.
Specjalizujemy się również w obsłudze celnej i spedycji portowej samochodów importowanych drogą morską.

Kontakt do działów firmy

Dyrektor Zarządu - Laszlo Irsa
tel. 58 737 98 16 / fax 58 737 98 17
e-mail: laszlo.irsa@cargofruit.pl
Zastępca dyrektora - Bartosz Irsa
e-mail: bartosz.irsa@cargofruit.pl

Sekretariat: Joanna Ćwieczkowska
Anna Irsa- Anusiewicz
tel. 58 737 98 16 / fax 58 737 98 17
e-mail: sekretariat@cargofruit.pl

Księgowość: Anna Szulkowska
tel. 58 737 98 21
sekretariat@cargofriuit.pl

Dział Agencji Celnej i Spedycji
Agent celny - Elżbieta Raczyńska - Tarnawska - tel.kom. 607 577 452
Agent celny - Tomasz Bogut - tel. kom. 607 697 629
tel. 58 / 737 98 45 lub 737 98 46 / fax. 58 / 737 98 47
e-mail: spedycja@cargofruirt.pl

Eksploatacja
Specjalista d/s organizacji przeładunku - Stanisław Andrzejewski
tel./fax 58 737 98 26 tel. kom. 601 32 77 28
e-mail: sekretariat@cargofruit.pl

Specjalista d/s nadzoru magazynowego - Adam Wójtowicz
tel./fax 58 / 737 98 19 tel. kom. 691 973 203
e-mail: magazyn@cargofruit.pl

Filmy

CARGOFRUIT


Opis dodatkowy

wyładunki, przeładunki, składowanie, spedycja, agencja celna, wyładunek, przeładunek, wolny obszar celny, spedycja portowa, port gdańsk, cargofruit, drobnica, transport bananów

Dziękujemy za wysłane grafiki.