• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 71-065 Szczecin, Al. Piastów 41
  • Telefon: 91 449 4771
  • Fax: 91 449 4737
  • E-mail: wtmit@zut.edu.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Szkoły, Kursy Szkoły morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Najistotniejsze kierunki badań realizowane w Wydziale Techniki Morskiej i Transportu to:

•badania i rozwój metod projektowania i analizy wytrzymałości konstrukcji
•środków transportu wodnego oraz optymalizacji środków i systemów transportowych
•badania i rozwój metod budowy i remontów środków transportu wodnego
•badania i rozwój metod projektowania środków transportu wodnego
•hydromechaniki okrętów oraz prognozowania właściwości morskich i oporowo-napędowych
•badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu
•badania i rozwój metod projektowania systemów technicznego zabezpieczenia
•środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu
•badania i rozwój metod projektowania i badań okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu
•badania i rozwój metod projektowania systemów transportowych, procesów logistycznych i analizy ekonomicznej tych systemów
•badania i rozwój metod projektowania i badań technicznych stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Oferta

Kierunki kształcenia:
Oceanotechnika
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa
Budowa jachtów
Jachting
Eksploatacja mórz i oceanów


Studiując Oceanotechnikę nauczysz się projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach konstruktorów i technologów w biurach projektowych i wydziałach kadłubowych stoczni produkcyjnych oraz remontowych, a także w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych, w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu, a także jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.


Studiując Transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje m.in. logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.

Absolwenci tego kierunku uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa).
W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.


Wybierając kierunek studiów Inżynieria bezpieczeństwa nauczysz się metod prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, obiektów technicznych i środowiska naturalnego. Uzyskasz umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w jednostkach związanych z funkcjonowaniem służb ratownictwa, systemami bezpieczeństwa obiektów technicznych i ludności, systemami i służbami prewencji i ochrony przed różnorodnymi czynnikami zagrożeń. Powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie życia ludzi, eliminację zagrożeń i ograniczenie skutków katastrof i awarii. Będzie przygotowany do pracy w sektorach gospodarki zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych i systemów monitorowania i zwalczania różnorodnych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu (magisterskich) na tym samym kierunku lub pokrewnych kierunkach technicznych (np. oceanotechnika, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport).


Uruchomione w roku akademickim 2011/2012 studia Budowa jachtów są unikalnym w skali kraju kierunkiem studiów. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego oraz z zakresu projektowania i budowy jednostek pływających, absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie:
•teorii jachtu i żeglowania,
•projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających,
•projektowania żagli i takielunku,
•projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz,
•projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych,
•metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów,
•materiałów i ich właściwości, stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających,
•przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych,
•technologii budowy kadłubów z kompozytów polimerowych oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy tego typu pracach,
•przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym,
•z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów,
•organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty,
•prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

Studia przygotowują również studentów do podjęcia własnej działalności biznesowej.
Studia mają charakter studiów technicznych, trwają siedem semestrów i są realizowane przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki, powstały na bazie dwóch kierunków wiodących: oceanotechniki oraz inżynierii materiałowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej w budowie małych i średnich jachtów wykonanych z laminatów polimerowych. Światowa produkcja jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek rekreacyjnych, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrastała o 25% - 30% rocznie. Po chwilowym zmniejszeniu produkcji w latach 2008 i 2009 wywołanym kryzysem ekonomicznym, produkcja i sprzedaż szybko wzrasta.

Aktualnie (2012 r.) w Polsce przemysł jachtowy to ok. 900 firm budujących lub współpracujących w budowie jachtów, zatrudnionych jest ok. 35 tys. osób. W roku 2008 zbudowano ok. 10 tys. jachtów, na rok 2012 planuje się budowę ok. 18 tys. jachtów.

Brak produkcji stoczniowej w Szczecinie i zwiększone z tego powodu bezrobocie może być przynajmniej częściowo rekompensowane wzrostem produkcji jachtów, m. in. poprzez otwieranie nowych małych i średnich firm działających w przemyśle jachtowym. Uruchomienie studiów Budowa jachtów jest ważną alternatywą dla młodzieży kończącej szkołę średnią. Przygotowany program studiów powstał z połączenia teorii i praktyki z zakresu projektowania i konstruowania jachtów, reprezentowanych przez Katedrę Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, z wiedzą dotyczącą nowoczesnych laminatów polimerowych i kompozytów stosowanych w budowie jachtów, reprezentowaną przez Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Studenci tego kierunku, oprócz umiejętności projektowania z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych oraz umiejętności wykorzystania najnowszych materiałów konstrukcyjnych, otrzymają wiedzę praktyczną na temat przygotowania materiałów konstrukcyjnych, tj. kompozytów żywic i włókien wzmacniających oraz wykonania i kompletnego wyposażenia kadłuba jachtu w nowoczesnych laboratoriach. W ramach studiów będą też prowadzone wykłady z działalności gospodarczej w przemyśle jachtowym, prowadzenia firmy produkcyjnej, badań nieniszczących i ochrony środowiska. Są także przewidziane zajęcia dotyczące stosowania napędów ekologicznych na jachtach motorowych.


Kierunek jachting zorientowany jest przede wszystkim na eksploatację (w tym : dystrybucję, użytkowanie, obsługiwanie, remonty) indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających wykorzystywanych masowo w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na wodach śródlądowych, morskich wodach przybrzeżnych (do 20 Mm) oraz morskich wodach wewnętrznych, realizowanych w oparciu o porty (mariny) i przystanie, lądowe bazy techniczne a także lądowe zaplecze turystyczne.

Z założenia, absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę ogólną z zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz tzw. kanon wiedzy inżynierskiej opartej na technice obiektów pływających i infrastrukturze transportu wodnego a także wiedzę specjalistyczną skupioną wokół zagadnień eksploatacji jednostek pływających turystyki zbiorowej i eksploatacji indywidualnych jednostek pływających. Masowość wykorzystywania tych środków rośnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw, co również ma miejsce na terenie naszego kraju. Ze względu na naturalne uwarunkowania, rozwój ten w Polsce jest szczególnie intensywny na Pomorzu Zachodnim, pobrzeżu Bałtyku, Warmii i Mazurach, Pomorzu a także w wielu krajach europejskich dysponujących odpowiednią infrastrukturą wodną.

Na kierunku jachting oferowane są dwie specjalności. Pierwsza z nich pn. wodna turystyka zbiorowa, związana jest z szeroko pojętą eksploatacją śródlądowych statków pasażerskich; druga – pn. eksploatacja jachtów obejmuje problematykę indywidualnych jednostek pływających.

Absolwenci kierunku jachting będą mogli znaleźć zatrudnienie w organizacjach rządowych, samorządowych a także pożytku publicznego takich jak: Urzędy Miast i Gmin, Komendy Policji, Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe - odpowiedzialnych za strategiczną organizację, nadzór i bezpieczeństwo wodnych form turystyki i wypoczynku a także w przedsiębiorstwach armatorskich pasażerskiej żeglugi śródlądowej czy klubach jachtowych - będącymi bezpośrednimi realizatorami działalności objętej kierunkiem jachting. Ponadto umiejętności absolwentów tego kierunku studiów będą mogli wchodzić w skład zespołów projektujących jednostki pływające, zespołów konsultacyjnych, zespołów dystrybucyjnych czy remontowych.


Eksploatacja mórz i oceanów :
•studia stacjonarne I stopnia (3,5 letnie)
◦Eksploatacja zasobów energetycznych
◦Eksploatacja biologicznych zasobów mórz i oceanów

Kontakt do działów firmy

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin


tel: 91 449 4771 - sekreteriat Dziekana

tel: 91 449 4920 - sprawy studenckie
tel: 91 449 4296 - pomoc materialna

fax: 91 449 4737

WWW: www.wtmit.zut.edu.pl
e-mail: wtmit@zut.edu.pl

Zdjęcia

Opis dodatkowy

oceanotechnika, transport, inżynieria bezpieczeństwa, budowa jachtów, jachting, eksploatacja mórz i oceanów, wtmit, uniwersytet technologiczny

Dziękujemy za wysłane grafiki.