• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-378 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46
  • Telefon: 58 523 66 17
  • Fax: 58 523 66 50
  • E-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Szkoły, Kursy Szkoły morskie UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

Utworzony 1 września 2008 roku Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje w ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Wydział wyróżnia się na tle innych, podobnych wydziałów w Polsce, przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Odpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

W dziedzinie Nauk o Ziemi od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej w roku 2010 Wydział OiG uzyskał I kategorię, zajmując najwyższą pozycję wśród uniwersytetów i drugą wśród jednostek akademickich kształcących w zakresie Nauk o Ziemi. W lipcu 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego instytucjonalną ocenę wyróżniającą. Ocenie poddana była m.in. jakość kształcenia, poziom badań naukowych, współpraca międzynarodowa i kadra Wydziału.

Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Mamy wysoką pozycję naukową i edukacyjną na Pomorzu. Siła Wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Jest armatorem statku badawczego k/h Oceanograf 2, a już w roku 2014 studenci będą mogli uczyć się na nowej jednostce pływającej - nowoczesnym katamaranie badawczym Oceanograf.

Prezentujemy naszą ofertę edukacyjną dla kandydatów, którzy planują swój rozwój zawodowy w dziedzinie nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nasze kierunki studiów - oceanografia (studia I i II stopnia), geografia (studia I i II stopnia), geologia (studia I stopnia) oraz gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia) to bardzo atrakcyjna propozycja dla kandydatów chcących zdobyć atrakcyjny zawód oraz rozwijać swoje pasje.

Programy studiów na wszystkich kierunkach są dostosowane do europejskiego systemu punktów kredytowych (ECTS) oraz dają studentom możliwość ich indywidualnego kształtowania. Przedmiotem kształcenia oceanografów jest wiedza o zjawiskach i procesach zachodzących w morzach i oceanach. Studia na tym kierunku obejmują specjalistyczne przedmioty z zakresu biologii, chemii i fizyki morza, a także warsztaty terenowe w morzu i strefie brzegowej. W zakresie studiów na kierunku geologia szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane ze środowiskiem morskim. Geografowie zdobywają wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego i wzajemnych między nimi relacjach oraz zmianach zachodzących pod wpływem działalności człowieka. Studia na tym kierunku obejmują także szerokie spektrum badań geografii człowieka, w tym między innymi geografię ekonomiczną, polityczną i społeczną. Studenci gospodarki przestrzennej zaznajamiają się z zasadami planowania przestrzennego, zasadami zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem racjonalnego i ekologicznego wykorzystania środowiska naturalnego oraz aspektami architektonicznymi, prawnymi, społecznymi i politycznymi gospodarki przestrzennej.

Absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii pracują jako specjaliści m.in. w zakresie ochrony środowiska, wszystkich dziedzin oceanografii, geografii i gospodarki przestrzennej. Absolwenci są ekspertami we wszystkich dziedzinach związanych z badaniami morskimi - pracują na statkach badawczych i w specjalistycznych instytutach. Znajdują zatrudnienie w specjalistycznych instytutach badawczych związanych z naukami geograficznymi, w administracji rządowej, w urzędach samorządowych na każdym szczeblu zarządzania, w instytucjach związanych z planowaniem, gospodarką przestrzenną, rozwojem lokalnym, w instytucjach UE, ale także jako nauczyciele geografii. Ukończenie Wydziału Oceanografii i Geografii otwiera także możliwość pracy w ośrodkach europejskich zajmujących się gospodarką morską, ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Oferta

Wydział Oceanografii i Geografii oferuje pełne trzystopniowe studia przyrodnicze oraz z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym na studiach I stopnia na kierunkach: oceanografia, geologia, geografia i gospodarka przestrzenna a na studiach II stopnia na kierunkach: oceanografia, geografia i gospodarka przestrzenna. Na wydziale prowadzone są również studia doktoranckie z zakresu oceanologii i geografii. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki studiów oferowanych przez Wydział OiG uzyskały również akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Nasze kierunki: OCEANOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

OCEANOGRAFIA

Oceanografia to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni. Oceanografia jest kierunkiem idealnym dla tych, którzy interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny - integrują wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, a kształcenie ściśle powiązane jest z prowadzonymi w Instytucie Oceanografii badaniami.

W ramach kierunku Oceanografia prowadzone są następujące specjalności i ścieżki:
Studia I stopnia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Oceanografia geologiczno-chemiczna
Studia II stopnia
Biologia morza
Ekobiotechnologia morska
Ochrona i zarządzanie zasobami morza
Fizyka morza
Geologia morza
Chemia morza i atmosfery

Plany studiów zostały opracowane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji we współpracy między nauczycielami akademickimi, pracodawcami oraz studentami. Podczas kształcenia studenci mogą korzystać z zaplecza laboratoryjnego i naukowo-badawczego Instytutu Oceanografii. Dzięki temu możliwe jest efektywne przekazywanie najświeższej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego i zrównoważonego wykorzystania jego zasobów.

Zajęcia prowadzone są w formie:
wykładów,
konwersatoriów,
seminariów,
ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych,
praktyk terenowych (warsztaty w strefie brzegowej, zajęcia w Stacji Morskiej w Helu itp.),
warsztatów specjalistycznych w morzu (rejsy naukowo-badawcze, wyprawy badawcze itp.).

Zajęcia w morzu odbywają się na kutrze hydrograficznym "Oceanograf - 2". Instytut Oceanografii UG planuje w 2014 roku zakończenie budowy specjalistycznego statku naukowo-badawczego, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, której przeznaczeniem będzie prowadzenie badań morza oraz zajęć dydaktycznych dla studentów. Istnieje również możliwość odbycia rejsów na innych jednostkach pływających m.in. r/v Oceanii, r/v Baltice, ORP Arctowskim.

Studenci biorą również udział w realizacji projektów badawczych i uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej (programy Sokrates/Erasmus i Leonardo da Vinci).

Integralną częścią Instytutu Oceanografii jest Stacja Morska w Helu, która jest ośrodkiem badań, hodowli i rehabilitacji fok szarych. Stacja stanowi znakomity przykład łączenia działań na płaszczyźnie ochrony przyrody, rozwoju nauki, a także popularyzacji wiedzy.

Absolwenci oceanografii mogą podjąć pracę przede wszystkim w instytutach naukowo-badawczych, zajmujących się problematyką morską, w placówkach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza. Zatrudnienie znajdą również w różnorodnych urzędach administracji rządowej i samorządowej. Po studiach oceanograficznych można starać się także o pracę za granicą m.in. w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.

GEOLOGIA

Uruchomienie studiów I stopnia (licencjackich) z geologii, trwających 6 semestrów, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zawodową przede wszystkim w Polsce północnej, gdzie żadna uczelnia nie prowadzi takiego kierunku studiów. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do prowadzenia prac z zakresu wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów nadmorskich.

Plan studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (m. in. geologia dynamiczna, geologia historyczna i stratygrafia, geologia regionalna Polski, geofizyka, geologia złóż, paleontologia, mineralogia, petrografia, tektonika). Zajęcia specjalizacyjne dotyczą problematyki z zakresu geologii morza, w tym Morza Bałtyckiego, geologii stosowanej, prawa geologicznego i górniczego. Specyficzną formą zajęć są praktyki terenowe, których głównym celem jest zapoznanie się z geologią różnych regionów Polski, od strefy brzegowej Bałtyku do Karpat i Sudetów. Organizacja kursów jest dostosowana do obowiązujących w Polsce standardów oraz wymogów ECTS.

Studia licencjackie na kierunku geologia utworzone zostały dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą:
- zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk geologicznych z elementami prawa i ekonomii,
- zdobyć wiedzę i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach, korzystając z dobrze przygotowanej bazy dydaktycznej i informatycznej,
- zdobyć konkretny zawód.

Atrakcyjną formą zajęć są ćwiczenia terenowe, które odbywają się m.in. w Górach Świętokrzyskich i w strefie brzegowej morza oraz na Półwyspie Hel.

Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia:
samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne itp.),
wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej,
gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.

GEOGRAFIA

Studia geograficzne umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Wiedza ta umożliwia zrozumienie złożonych problemów dotyczących na przykład: zmian klimatycznych, wpływu działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego, lokalizacji przedsiębiorstw, powstawania i funkcjonowania miast czy kształtowania się regionów i państw. Studia geograficzne umożliwiają również zdobycie praktycznych umiejętności - m.in. obsługi geograficznych systemów informacyjnych (GIS) czy prowadzenia badań terenowych.

Program kształcenia studiów I stopnia obejmuje kanon podstawowych przedmiotów geograficznych (m.in. geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geografia społeczno - ekonomiczna), grupę przedmiotów pokrewnych (astronomiczne podstawy geografii, geologia, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz uzupełniających (matematyka, podstawy socjologii, statystyka w geografii).

Program studiów II stopnia przewiduje trzy grupy przedmiotów: przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów studiów magisterskich, przedmioty obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach oraz przedmioty fakultatywne wybierane przez studentów. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są (na studiach I i II stopnia) ćwiczenia terenowe odbywane w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień).

Na studiach I stopnia brak specjalności a seminaria licencjackie dotyczą problematyki zarówno przyrodniczej, jak i społeczno-gospodarczej. Na studiach II stopnia kształcenie odbywa się w ramach czterech specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna, geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska, hydrologia i ochrona wód, meteorologia i klimatologia.

Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach (w tym jednostkach administracji lokalnej i państwowej) zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną, organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych. Absolwent z ukończoną specjalizacją nauczycielską może pracować jako nauczyciel geografii w gimnazjum, przyrody w szkole podstawowej lub przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. Po podniesieniu kwalifikacji na studiach magisterskich uzyskuje uprawnienia do nauczania w liceum oraz technikum.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna jest celowym, świadomym oraz racjonalnym procesem porządkowania przestrzeni, którego rezultatem jest zagospodarowanie przestrzenne. Składają się na nią dwa rodzaje działań: gospodarowanie przestrzenią oraz gospodarowanie w przestrzeni. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dostarczają zintegrowanej wiedzy na temat przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni (osoby, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne) i gospodarowania przestrzenią (samorządy, instytucje państwowe). Specyfiką kierunku jest uwzględnienie obszarów morskich i nadmorskich, co wynika z potrzeb regionu.

Program kształcenia na studiach I stopnia uwzględnia interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej i zawiera wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nauk: ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, a także technicznych. Specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe ćwiczenia terenowe, a także praktyki w urzędach administracji samorządowej i biurach projektowych. Kształcenie na studiach II stopnia służy pogłębieniu wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie aspektów decydujących o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki przestrzennej (m.in. stosowania wybranych procedur prawnych, znajomości zasad zarządzania, gospodarki nieruchomościami). Ponadto program studiów umożliwia pogłębienie specjalistycznej wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie jednego z wybranych aspektów gospodarki przestrzennej: ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospodarki wodnej, przestrzennych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, planowania i rozwoju miast, zagospodarowania przestrzennego obszarów przymorskich i morskich. Podczas studiów II stopnia w ramach specjalizacji nauczycielskiej można uzyskać kwalifikacje do nauczania ekonomii w praktyce oraz przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na studiach I stopnia brak specjalności a seminaria licencjackie dotyczą problematyki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej w gospodarce przestrzennej. Na studiach II stopnia brak specjalności. Seminaria magisterskie i przedmioty do wyboru służą pogłębieniu wiedzy i nabyciu umiejętności w zakresie jednego z wybranych aspektów gospodarki przestrzennej.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz - w nieco mniejszym stopniu - technicznych, obejmujących kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego. Umiejętności absolwentów umożliwiają kompetentne zatrudnienie w biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego, firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości i firmach deweloperskich.

Informacji na temat zasad rekrutacji na wszystkie kierunki studiów oferowane przez Wydział Oceanografii i Geografii udziela Biuro Rekrutacji UG:

http://www.oig.ug.edu.pl/pl/informacje_dla--rekrutacja_2013-2014/

ul. Bażyńskiego 1a, pok. 40,42, 80-952 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326,52 32 328,
52 32 332,52 32 531,52 32 532
e-mail:rekrutacja@ug.edu.pl

Kontakt do działów firmy

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 60,
523 66 45,
523 66 51,
523 66 49,
523 66 17
e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

uniwersytet gdański, wydział oceanografii i geografii, geologia, oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Dziękujemy za wysłane grafiki.