• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Zespołu Obiektów (Doko- pontonu nr PN - SSR –1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3, podnośnika nr SSR-1)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Zespołu Obiektów (Doko- pontonu nr PN - SSR –1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3, podnośnika nr SSR-1)
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności Zespołu Obiektów  (Doko- pontonu nr PN - SSR –1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3, podnośnika nr SSR-1)


I. CENA WYWOŁAWCZA ŁĄCZNA:

Zespół Obiektów - 1 000 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: milion 00/100) netto + należny podatek VAT .

na który składa się:

- Doko-ponton nr PN-SSR-1  - 200 000 USD netto + należny podatek VAT

- Doko-ponton nr PN-SSR-3 – 300 000 USD netto + należny podatek VAT

- Podnośnik nr SSR-1 – 500 000 USD netto + należny podatek VAT


II. WADIUM

Wadium wynosi 50 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

W przypadku złożenia oferty zakupu samego doko-pontonu PN-SSR-1 wadium wynosi 10 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziesięć tysięcy 00/100). 

W przypadku oferty zakupu podnośnika nr SSR-1 wraz z doko-pontonem PN-SSR-3 wadium wynosi 40 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: czterdzieści tysięcy 00/100).

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 18.06.2024 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/przetargi,1


III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Zespołu Obiektów: Doko-pontonu nr PN-SSR-1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3 i podnośnika nr SSR-1 zwanych dalej „Przedmiotem Postępowania”.


Przetarg obejmuje łącznie wszystkie rzeczy (Zespół Obiektów) wskazane jako przedmiot postępowania tworzących całość gospodarczą. Przedmiot postępowania powiązany jest funkcjonalnie z uwagi na to, że konstrukcja podnośnika SSR-1 przystosowana jest do unoszenia doko-pontonów dokładnie o takich parametrach jak doki PN-SSR-3 i PN-SSR-1. 

Niemniej jednak, możliwe jest również złożenie oferty jedynie na zakup doko-ponton PN-SSR-1, bądź też na zakup podnośnika nr SSR-1 wraz z doko-pontonem PN-SSR-3. 


Opis techniczny:

Doko-pontonu nr PN-SSR-1 to ponton pływający skrzyniowy, o ażurowych basztach wykonanych z kształtowników. Nie posiada on własnego napędu, udźwigowienia ani zasilania.   Przeznaczony jest do współpracy z  podnośnikiem pontonu.      

Podstawowe parametry Doku- Pontonu PN – SSR 1 to:

- długość całkowita wynosi 91,40 m

- szerokość zewnętrzna 19,40 m

- szerokość wewnętrzna 17,00 m

- wysokość całkowita 9,30 m

- wysokość pontonu 2,00 m

- nośność 1460 ton

Rok budowy 1966 

Dok –Ponton PN – SSR-1 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650025 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 11402/SZC/19. Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2020-07-25. 

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0341.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  171/KB/SZC/19 Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2020-07-25.
Doko-pontonu nr PN-SSR-3

Podstawowe parametry PN-SSR-3 to:

- długość całkowita wynosi 91,40 m

- szerokość zewnętrzna 19,40 m

- szerokość wewnętrzna 16,00 m 

- wysokość całkowita 9,20 m 

- wysokość pontonu 2,60 m

- nośność 1460 ton

Rok budowy 1967

Dok –Ponton PN – SSR-3 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650019 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 40417/SZC/20. Świadectwo jest ważne do dnia 2022-03-31. 

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0340.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  108/KB/SZC/21 Urzędu Morskiego Szczecin: 2022-03-31.


Podnośnik nr SSR-1

Podstawowe parametry SSR-1

- długość całkowita wynosi 74,00 m

- szerokość zewnętrzna 27,00 m

- szerokość wewnętrzna 21,00 m 

- wysokość pontonu 11,00 m 

- nośność 1700 ton

Rok budowy 1966

Podnośnik SSR-1 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650018 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 40295/SZC/20. Świadectwo jest ważne do dnia 2024-04-29. 

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0343.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  215/KB/SZC/20 Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2020-07-25.


Przedmiot Postępowania (Zespół Obiektów) nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmioty Postępowania zlokalizowane są w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.


IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 210 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 18.06.2024 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji


V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak - tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania. 

- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 


VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.


Dziękujemy za wysłane grafiki.