• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu transportowego PN-SSR-4

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu transportowego PN-SSR-4
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności  Pontonu transportowego PN-SSR-4

I. CENA WYWOŁAWCZA ŁĄCZNA:

Ponton transportowy PN-SSR-4 (SZ77200277) - 153 000 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

7 650,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 12.06.2024 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: https://www.msrgryfia.pl/przetargi,1.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności pontonu pływającego SSR-4 (PN-SSR-4) zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”.

Opis techniczny:

Podstawowe parametry Pontonu pływającego SSR-4 to:

Długość: 30,00 m

Szerokość: 8,00 m

Wys. boczna: 1,50 m 

Rok budowy: 1970 r.

Zanurzenie maks. 0,91

Karta bezpieczeństwa: nieważna

Orzeczenie techniczne PRS o zdatności do pływania: nieważne.

Przedmioty Postępowania zlokalizowane są w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 210 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 12.06.2024 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak - tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania. 

- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.Dziękujemy za wysłane grafiki.