• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności  Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)

I. CENA WYWOŁAWCZA ŁĄCZNA:

Ponton nr 7 (PN-SSR-7) - 130 000 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

6 500,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 18.06.2024 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: https://www.msrgryfia.pl/przetargi,1.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności pontonu nr 7 (PN-SSR-07) zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”.

Opis techniczny:

Podstawowe parametry Pontonu pływającego nr 7 (PN-SSR-7) to:

- wymiary całkowite: 34,46 x 16,15 x 2,91 m

- odbudowany w 1979 roku

- klasa była ważna do 05.12.2016 r.

- strefa pływania: 3.

- nośność ładunku: 500 t.

- wysokość ładunku: 5 m

- masa całkowita: 221 t. 

Brak ważnych dokumentów. Upłynął termin ważności Świadectwa Klasy i Karty Bezpieczeństwa.

Przedmioty Postępowania zlokalizowane są w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 210 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 18.06.2024 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak - tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania. 

- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.Dziękujemy za wysłane grafiki.