• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Holownika PYTON

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności  Holownika PYTON

I. CENA WYWOŁAWCZA

PLN 200 000  (słownie PLN: dwieście tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT

II. WADIUM

PLN 10 000 (słownie PLN: dziesięć tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 18.06.2024 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/przetargi,1

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności holownika PYTON  zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dane techniczne i identyfikacyjne holownika PYTON.

- Długość całkowita-  29,30m

- Długość kadłuba 25,20m

- Szerokość-- 8.31m

- Wysokość boczna - 4,30m

- Maksymalne zanurzenie - 3,09m 

- Nośność - 46 t

- Pojemność brutto – 186,64

- Napęd - dwa silniki spalinowe 6D30/50-2-4, każdy o mocy 441kW

Rok budowy 1973.

Miejsce budowy Petrozawod, Leningrad

Numer Rejestru PRS – 210080

Numer rejestracyjny – ROS/S/547

Symbol klasy – sKM 3 D L 1 hol

Symbol urządzeń maszynowych sPRM

ŚWIADECTWO KLASY  numer S – 38689/17 jest ważne do 30.03.2021r.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA numer 227/KB/ŚWI/19 wydana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie jest ważna do 30.03.2021r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmiot Postępowania znajduje się w Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

Przedmiot Postępowania obciążony jest hipoteką morską na rzecz Banku PEKAO S.A., która zostanie zwolniona przez ten bank przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Postępowania. W związku z tym, Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie wolnym od obciążeń, osób i rzeczy.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 210 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 18.06.2024 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak - tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania. 

-Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 


VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.Dziękujemy za wysłane grafiki.