• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zakup i dostawa hybrydowej jednostki pływającej wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa hybrydowej jednostki pływającej wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup i dostawa hybrydowej jednostki pływającej typu RIB o długości 6,0 - 7,0 m wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa hybrydowej fabrycznie nowej jednostki pływającej typu RIB o długości 6,0 - 7,0 m wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik Nr 6 do Specyfikacji, zwanych dalej ,,Projektowanymi postanowieniami umowy.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowaniepostepowanie=68570173
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu są: portal eusług SmartPZP - system informatyczny Zamawiającego, zwany dalej ,,platformą elektroniczną" (https://portal.smartpzp.pl/mosg) oraz poczta elektroniczna Zamawiającego.
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone.
Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres: [email protected].
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie elektronicznej:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub
późniejsze,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8,
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Uwaga: Do założenia konta na platformie elektronicznej wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422), podpis zaufany lub podpis osobisty.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na platformie elektronicznej i zapisany, nie jest widoczny
dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę elektroniczną stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu generowanym przez system.
c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar,
za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym
przyjęciu Oferty do systemu.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy elektronicznej znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP",
dostępnej na stronie platformy elektronicznej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mosg/elearning
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego ,,RODO", Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu od osób fizycznych jest Komendant Morskiego
Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,
ul. Oliwska 35;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,
adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 58 524-20-60;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio
dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba, której dane dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=68570173
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-20 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Termin składania:2024-06-20
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2024-06-20 09:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 9/ZP/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 610000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa hybrydowej fabrycznie nowej jednostki pływającej typu RIB o długości 6,0 - 7,0 m wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik Nr 6 do Specyfikacji, zwanych dalej ,,Projektowanymi postanowieniami umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34521000-5 - Łodzie specjalistyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Kara za zwłokę w realizacji umowy określona w § 19 ust. 1 pkt 1 projektowych postanowień umowy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Okres gwarancji na wykonane prace oraz użyte części, materiały, urządzenia i mechanizmy zamontowane na jednostce pływającej typu RIB
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat (termin ten liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę/y jednostki pływającej typu RIB o długości powyżej 5 metrów i wartości co najmniej 200 000,00 zł netto za jednostkę pływającą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, określony w punkcie 3.2. ppkt 4) Specyfikacji, tj.: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
Dokumentacja techniczna ofertowa musi uwzględniać wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji i zawierać co najmniej:
1) Opis techniczny oferowanego typu jednostki pływającej typu RIB, uwzględniający co najmniej:
a) parametry techniczno-taktyczne (prędkość maksymalna, zasięg, autonomiczność),
b) opis kadłuba z nadbudową,
c) wyposażenie kadłubowe, w tym pokładowe,
d) układ napędowy (typ silników napędowych, przekładni, pędników),
e) wyposażenie w urządzenia nawigacyjne i łączności.
2) Plan jednostki pływającej typu RIB:
a) plan ogólny oferowanej jednostki pływającej typu RIB (rzut z boku, góry, od dziobu, przekroje),
b) plan sieci elektrycznej wraz z źródłami energii,
c) plan rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia na pokładzie,
d) plan rozmieszczenia zbiorników.
3) Dokumentacja techniczna ofertowa musi być dostosowana do potrzeb Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym, załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1)Zamawiający informuje, iż w przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji, w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2)Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla przedmiotowego postępowania.
Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez
uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres poczty elektronicznej, na który
Zamawiający ma kierować korespondencję.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi zostać dołączone do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp.
4) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powinna zostać sporządzona
zgodnie ze Specyfikacją.
5) Cyfrowe odwzorowania dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
tych Wykonawców
(a nie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 1).
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki cywilnej musi zostać
sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji.
7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji i rękojmi za wady
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji w przypadku dostosowania wyposażenia hybrydowej jednostki pływającej typu RIB do obowiązujących przepisów i wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu zawarcia umowy do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości hybrydowej jednostki pływającej typu RIB do prób zdawczo-odbiorczych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż przewiduje Dokumentacja Techniczna Ofertowa w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem umowy,
2) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Technicznej Ofertowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń i konieczności zastąpienia produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem zawierającym opis stanu faktycznego i szczegółowy sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji Wykonawcy Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę, czy ją akceptuje. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o swojej decyzji w tym terminie, propozycja wprowadzenia modyfikacji będzie uważana za niezgłoszoną. Warunkiem wprowadzenia modyfikacji jest akceptacja przez Strony jej warunków w formie pisemnego aneksu do umowy zawierającego zakres modyfikacji i zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Kara za zwłokę w realizacji umowy określona w § 19 ust. 1 pkt 1 projektowych postanowień umowy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Okres gwarancji na wykonane prace oraz użyte części, materiały, urządzenia i mechanizmy zamontowane na jednostce pływającej typu RIB
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-19
Kod CPV:34521000-5
Numer dokumentu:2024/BZP 00357537, 9/ZP/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.