• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji objęty zgłoszeniem stanowi pas drogowy Ul. Morskiej oraz kontynuację ciągu spacerowego wyremontowanego Bulwaru nadmorskiego (etapy I oraz II) wzdłuż ogrodzenia ze Stacją Morską UG od strony umocnienia brzegu morskiego. Obecne zagospodarowanie terenu nie sprzyja ruchowi pieszemu w sezonie turystycznym ze względu na kolizję z ruchem pojazdów mechanicznych, a także ze względu na usytuowanie w bezpośredniej bliskości budynków usługowych o funkcji gastronomicznej (Stara Wędzarnia, Bar Mewa, Busola, Hello oraz Bar Blue) co powoduje konieczność usytuowania ogródków gastronomicznych po przeciwnej stronie jezdni), a także budynku OSP HEL i wejścia na teren Muzeum Rybołówstwa. Lokalizacja ogródków pomiędzy pasem jezdni Ul. Morskiej, a zagospodarowanym terenem bulwaru wyremontowanym w I etapie inwestycji powoduje, że zarówno obsługa kelnerska jak i klienci muszą przechodzić w poprzek jezdni za każdym razem jak chcą dostać się do budynku. Jest to o tyle niebezpieczne, że pozostawionym stosunkowo wąskim przejazdem przemieszczają się duże ilości ludzi w sezonie letnim, rowerzyści oraz meleksy. Nawierzchnia jezdni jest głównie asfaltowa na podbudowie betonowej, częściowo nawierzchnia betonowa oraz z kostki brukowej betonowej. Na całej długości przebiega tor kolejowy - przeznaczony do likwidacji. Zamierzenie inwestycyjne objęte zakresem niniejszego zgłoszenia, przewiduje prace budowlane, w zakresie:
- wymiany nawierzchni (skucie istniejących płyt betonowych, zerwanie nawierzchni asfaltowej, demontaż istniejącej kostki betonowej, demontaż szyn kolejowych wraz z podkładami i nawiązaniem do nawierzchni istniejącej, ułożenie nowej nawierzchni);
- wykształcenia nowych rzędnych i spadków (w nawiązanie do rzędnych istniejących);
- wykonania systemu odprowadzenia wód opadowych w postaci ,,rynsztoków" wzdłuż krawędzi jezdni kierujących wody opadowe do studzienek odpływowych (w nawiązaniu do istn. odcinków kanalizacji deszczowej);
- czyszczenia i malowania muru betonowego falochronu na odcinku wzdłuż granicy ze Stacją Morską UG;
- umieszczenie urządzeń małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci;
- montaż opraw oświetleniowych.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Andryskowski
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.marketplanet.pl pod adresem: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://www.marketplanet.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
? adres korespondencyjny Ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150
? nr telefonu (58) 677-72-40
? adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
? elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka
? w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gohel.pl lub listownie na adres Administratora.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy (art. 6 ust.1
lit. b) RODO) w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji i udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Pełna treść dostępna w SWZ na stronie postępowania.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gmhel.ezamawiajacy.pl/pn/gmhel/demand/notice/public/72325/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://gmhel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin składania:2022-10-03
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank Pekao S.A. z tytułem wadium - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.042.7.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1862574,36 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji objęty zgłoszeniem stanowi pas drogowy ul. Morskiej oraz kontynuację ciągu spacerowego wyremontowanego Bulwaru nadmorskiego (etapy I oraz II) wzdłuż ogrodzenia ze Stacją Morską UG od strony umocnienia brzegu morskiego. Obecne zagospodarowanie terenu nie sprzyja ruchowi pieszemu w sezonie turystycznym ze względu na kolizję z ruchem pojazdów mechanicznych, a także ze względu na usytuowanie w bezpośredniej bliskości budynków usługowych o funkcji gastronomicznej (Stara Wędzarnia, Bar Mewa, Busola, Hello oraz Bar Blue) co powoduje konieczność usytuowania ogródków gastronomicznych po przeciwnej stronie jezdni), a także budynku OSP HEL i wejścia na teren Muzeum Rybołówstwa. Lokalizacja ogródków pomiędzy pasem jezdni ul. Morskiej, a zagospodarowanym terenem bulwaru wyremontowanym w I etapie inwestycji powoduje, że zarówno obsługa kelnerska jak i klienci muszą przechodzić w poprzek jezdni za każdym razem jak chcą dostać się do budynku. Jest to o tyle niebezpieczne, że pozostawionym stosunkowo wąskim przejazdem przemieszczają się duże ilości ludzi w sezonie letnim, rowerzyści oraz meleksy. Nawierzchnia jezdni jest głównie asfaltowa na podbudowie betonowej, częściowo nawierzchnia betonowa oraz z kostki brukowej betonowej. Na całej długości przebiega tor kolejowy - przeznaczony do likwidacji. Zamierzenie inwestycyjne objęte zakresem niniejszego zgłoszenia, przewiduje prace budowlane, w zakresie:
- wymiany nawierzchni (skucie istniejących płyt betonowych, zerwanie nawierzchni asfaltowej, demontaż istniejącej kostki betonowej, demontaż szyn kolejowych wraz z podkładami i nawiązaniem do nawierzchni istniejącej, ułożenie nowej nawierzchni);
- wykształcenia nowych rzędnych i spadków (w nawiązanie do rzędnych istniejących);
- wykonania systemu odprowadzenia wód opadowych w postaci ,,rynsztoków" wzdłuż krawędzi jezdni kierujących wody opadowe do studzienek odpływowych (w nawiązaniu do istn. odcinków kanalizacji deszczowej);
- czyszczenia i malowania muru betonowego falochronu na odcinku wzdłuż granicy ze Stacją Morską UG;
- umieszczenie urządzeń małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci;
- montaż opraw oświetleniowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium
(pkt)
Cena (C)
80 % 80 pkt
Okres gwarancji 20 % 20 pkt

Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 80%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

C = Cn/Cb x 100 x 80%

gdzie:
C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Cb - cena oferty badanej (ocenianej)
100 - wskaźnik stały
80 % - waga kryterium

Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

B. Kryterium nr 2 - ,,Okres gwarancji" (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od odbioru końcowego. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów - 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru:
G = (G bad : G max) x 20 pkt
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G bad - okres gwarancji badanej oferty
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt II Formularza oferty.
- Jeżeli wykonawca nie uzupełni informacji wymaganych w pkt II Formularza oferty, otrzyma
0 pkt w tym kryterium
- Informacje wymagane w pkt II Formularza oferty nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym
wzorem:

W = C + OG
gdzie W - Wynik oceny,
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena",
OG - liczba punktów w kryterium ,,Okres gwarancji"
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
? Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

1) Posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentowania wykonania czyli zakończenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, wymianie lub remoncie nawierzchni drogi bądź innej inwestycji porównywalnej do przedmiotu zamówienia o powierzchni wykonanych robót co najmniej 2000,00 m2.
2) Wykazania, że dysponuje
? Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),

Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ),

Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonania wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ),
3) Polisa ubezpieczenia - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.200.000,00 zł. ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062 Bank Pekao S.A. z tytułem wadium - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 19 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności:
a) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się błędów/braków dokumentacji, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy;
b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
- zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
2) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminów wykonania Przedmiotu Umowy, poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
3) w przypadku wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia, co spowoduje brak możliwości rozpoczęcia robót w przewidzianych w umowie terminach, co spowoduje konieczność wydłużenia terminów końcowych realizacji robót lub prac projektowych;
4) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

Pełna treść dostępna w SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Nazwa kryterium Waga kryterium (%) Waga kryterium
(pkt)
Cena (C)
80 % 80 pkt
Okres gwarancji 20 % 20 pkt

Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 80%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

C = Cn/Cb x 100 x 80%

gdzie:
C - ilość punktów przyznana w kryterium cena
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Cb - cena oferty badanej (ocenianej)
100 - wskaźnik stały
80 % - waga kryterium

Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta
z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 80 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

B. Kryterium nr 2 - ,,Okres gwarancji" (OG) zostanie obliczony wg następującej zasady:
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (OG): 20 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od odbioru końcowego. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów - 20 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji wg wzoru:
G = (G bad : G max) x 20 pkt
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G bad - okres gwarancji badanej oferty
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert
- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt II Formularza oferty.
- Jeżeli wykonawca nie uzupełni informacji wymaganych w pkt II Formularza oferty, otrzyma
0 pkt w tym kryterium
- Informacje wymagane w pkt II Formularza oferty nie będą podlegały uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym
wzorem:

W = C + OG
gdzie W - Wynik oceny,
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena",
OG - liczba punktów w kryterium ,,Okres gwarancji"
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:45112700-2, 45111000-8, 45332000-3
Numer dokumentu:2022/BZP 00349090, RGK.042.7.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

"więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.