• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla Inwestycji pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonania robót pogłębiarskich pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu", Urząd Morski w Szczecinie zamierza przed ich rozpoczęciem oczyścić teren przyszłych prac z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Aby to wykonać należy najpierw zlokalizować i sprawdzić wszystkie obiekty ferromagnetyczne znajdujące się w dnie, stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla przyszłych robót budowlanych. W związku z tym w pierwszej kolejności wykonany zostanie wywiad ferromagnetyczny (zlecany niniejszym postępowaniem), który zakończy się opracowaniem Raportu z badań. Raport ten będzie podstawą do wykonania oczyszczania i będzie jednym z elementów opisu przedmiotu zamówienia w odrębnym postępowaniu przetargowym obejmującym przeprowadzenie oczyszczania z obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych na potrzeby inwestycji pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu". Jednocześnie Zamawiający zleca wykonanie sondażu batymetrycznego dla przedmiotowego obszaru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla Inwestycji pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu.
Opis: W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonania robót pogłębiarskich pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu", Urząd Morski w Szczecinie zamierza przed ich rozpoczęciem oczyścić teren przyszłych prac z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Aby to wykonać należy najpierw zlokalizować i sprawdzić wszystkie obiekty ferromagnetyczne znajdujące się w dnie, stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla przyszłych robót budowlanych. W związku z tym w pierwszej kolejności wykonany zostanie wywiad ferromagnetyczny (zlecany niniejszym postępowaniem), który zakończy się opracowaniem Raportu z badań. Raport ten będzie podstawą do wykonania oczyszczania i będzie jednym z elementów opisu przedmiotu zamówienia w odrębnym postępowaniu przetargowym obejmującym przeprowadzenie oczyszczania z obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych na potrzeby inwestycji pn. ,,Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu". Jednocześnie Zamawiający zleca wykonanie sondażu batymetrycznego dla przedmiotowego obszaru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: PO-II.2600.4.24
Główna klasyfikacja (cpv): 71352300 Usługi badania magnetometrycznego
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71354500 Usługi w zakresie pomiarów morskich
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ums.ezamawiajacy.pl
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: platforma elektroniczna
Adres URL: https://ums.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 06/06/2024 10:30:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 86 Dni
Termin składania:2024-06-06
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 06/06/2024 11:00:00 (UTC+2) Miejsce: platforma elektroniczna, strona prowadzonego postępowania: https://ums.ezamawiajacy.pl.
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Plac Stefana Batorego 4
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-207
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą pzp". 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 ustawy pzp. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co wiąże się z koniecznością wypełnienia przez Wykonawcę wyłącznie sekcji zęści IV. 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego wraz z sondażem batymetrycznym na wodzie jest wysoce wyspecjalizowaną usługą, świadczoną przez ograniczoną liczbę podmiotów ze względu na wysokie koszty pozyskania sprzętu do badań oraz na specjalistyczną wiedzę. Cechy te zawężają rynek firm, stąd nie znajduje uzasadnienia podział zamówienia, które jest do zrealizowania w jednym, liniowym obszarze przyszłego toru wodnego. Ponadto ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, różny sprzęt, różni wykonawcy mogliby nie uzyskać zbliżonych wyników na sąsiadujących, wydzielonych obszarach do konkretnego zamówienia co spowodowałoby niespójność wyników. 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje składanie podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 pkt 7 ustawy pzp. 13. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, obowiązku sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, ani zwoływania zebrania wykonawców. 14. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 20. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. 21. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. 22. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie nie zostaną mu przyznane.

Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 270 Dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Numer rejestracyjny: 8520409053
Adres pocztowy: pl. Stefana Batorego 4
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-207
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Kraj: Polska
E-mail: [email protected]
Telefon: 91 4403400
Adres strony internetowej: www.ums.gov.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ums.ezamawiajacy.pl
Profil nabywcy: https://ums.ezamawiajacy.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71352300, 71354500
Numer dokumentu:252721-2024, PO-II.2600.4.24
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.