• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie rewizji przejść rurociągów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących poszczególne Części Zakupu,
tj. Części wskazane w Dziale II pkt 1 SIWZ (dalej jako: ,,Część Zakupu"). Możliwe jest złożenie oferty
częściowej dotyczącej wykonania jednej, wybranej Części Zakupu lub pełnej oferty - na wykonanie całego
zakresu rzeczowego dla Części I -II .
12. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty odrębnie dla każdej z Części Zakupu od (I-II).
13. Dla każdej z Części Zakupu (I-II) zostanie zawarta odrębna Umowa.

II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. Zakup obejmować będzie: ,,Wykonanie rewizji przejść rurociągów PERN S.A. przez przeszkody wodne do
35m"-I Część Zakupu. ,,Wykonanie rewizji przejść rurociągów PERN S.A. przez przeszkody wodne od 35m"-II
Część Zakupu.
2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAKUPU, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
2.1 Opis przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 1 dla I Części Zakupu i Załącznik nr 1 a dla II Części
Zakupu do SIWZ;
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=3840
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 06.06.2024 r. o godz. 12:00.
Termin składania:2024-06-06
Wymagania:2.2 Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 dla I Części Zakupu i Załącznik nr 3 dla II Części Zakupu do SIWZ.
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
3.2 Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III. SIWZ dane potencjalnego
Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym.
3.3. Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4. Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy.

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium dla I i II Części Zakupu:
cena - 100%
najniższa cena ofertowa
---------------------------------- x waga kryterium
cena badanej oferty
4.2 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
Kontakt:9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Katarzyna Chróścicka, tel. +48 502 041 622
lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ZPP.250.000103.2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.