• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie czterech dodatkowych pachołów cumowniczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie czterech dodatkowych pachołów cumowniczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie czterech dodatkowych pachołów cumowniczych ZL-90 na stanowisku O w Porcie Północnym w Gdańsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
I.PRZEDMIOT ZAKUPU
1.Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych ,,Naftoport" Sp. z o.o. w Gdańsku (dalej
,,Zleceniodawca") zaprasza do udziału w Postępowaniu zakupowym, którego przedmiotem jest:
,,Wykonanie czterech (4) dodatkowych pachołów cumowniczych ZL-90 na stanowisku "O" w
Porcie Północnym w Gdańsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie", dalej ,,Przedmiot
zakupu".
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zakupu oraz warunki jego wykonania i odbioru określone zostały
w Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
3.Wykonawca oraz podmioty wykonujące prace w imieniu Wykonawcy są zobowiązani
do przestrzegania i bieżącego monitorowania aktualnie obowiązujących na terenie
Zleceniodawcy zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa
pracy, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa fizycznego (dalej
,,Wymagania dla dostawców"), udostępnionych przez Zleceniodawcę na stronie internetowej:
https://naftoport.pl/wymagania-dla-dostawcow/. Zmiany w dokumentach udostępnionych na
stronie internetowej Zleceniodawcy wchodzą w życie z datą ich udostępnienia i nie wymagają
dla swojej ważności zmiany umowy/zlecenia w formie pisemnej.
4.Dokumenty stanowiące Załącznik nr 1.1. do Opisu przedmiotu zakupu, stanowią treść, którą
Zleceniodawca chce zachować w poufności (dalej ,,Informacje Chronione").
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert 1 lutego 2024
2.Oferta w formie elektronicznej / dokumentowej ma zostać dostarczona drogą elektroniczną
wyłącznie na adres e-mail: oferty@naftoport.pl, w wiadomości zatytułowanej w następujący
sposób: ,,Oferta - PZ/KO/2023/11/0001 - ...skrócona nazwa oferenta...".
3.Oferta ma zostać dostarczona do dnia 01 lutego 2024 r. do godz. 14:00
Termin składania:2024-02-01
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAKUPU
Planowany termin realizacji przedmiotu zakupu:
Rozpoczęcie:od dnia podpisania umowy przez obie Strony
Zakończenie:190 dni od dnia podpisania umowy przez obie Strony
Wymagania:4.1. Informacje Chronione zostaną udostępnione wyłącznie tym oferentom, którzy:
(i)złożą Zobowiązanie do zachowania poufności (dalej ,,Zobowiązanie"), wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego, oraz
(ii)przekażą (wraz ze Zobowiązaniem) jeden adres e-mail, na który ma zostać wysłane
hasło dostępowe do Informacji Chronionych.
4.2. Zobowiązanie ma być:
?
sporządzone w formie:
? elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Osób Uprawnionych), albo
? pisemnej (tj. w postaci dwóch (2) identycznych, papierowych egzemplarzy, opatrzonych
własnoręcznym podpisem Osób Uprawnionych) oraz dokumentowej (tj. Zobowiązanie
w formie pisemnej, przekształcone do postaci elektronicznej - ,,skan Zobowiązania").
?
dostarczone w następujący sposób:
? Zobowiązanie w formie elektronicznej i dokumentowej - drogą elektroniczną wyłącznie
na adres e-mail: pytania@naftoport.pl (DW: Magdalena.Krawczyk@naftoport.pl), w
wiadomości zatytułowanej: ,,NDA - PZ/KO/2023/11/0001 - ...skrócona nazwa
oferenta...".
? Zobowiązanie w formie pisemnej (umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej:
,,NDA - Numer Postępowania zakupowego - skrócona nazwa oferenta") - osobiście
lub za pośrednictwem kuriera/poczty do siedziby Zleceniodawcy na adres: ul. Kpt. ż. w.
Witolda Poinca 1, 80-561 Gdańsk, pokój nr 9.
II.
dostarczone w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.
w celu umożliwienia złożenia oferty, spełniającej wymagania Zleceniodawcy w zakresie terminu
wykonania prac, Zleceniodawca udostępnia poglądowy archiwalny harmonogram przeładunków
przy stanowisku ,,O". Niniejszy harmonogram stanowi Załącznik 5 do niniejszych Warunków.
Wymagany przez Zleceniodawcę termin realizacji prac został określony z niezbędnym zapasem
na ewentualne przestoje w prowadzeniu prac, spowodowane warunkami atmosferycznymi
lub brakiem zgody Zleceniodawcy na prowadzenie prac ze względu na ruch statków. Od oferentów
oczekuje się potwierdzenia możliwości wykonania prac we wskazanym powyżej terminie.
UWAGA:
Z uwagi na brak możliwości określenia daty podpisania umowy przez Zleceniodawcę (w związku
z koniecznością uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych), dokładny termin realizacji przedmiotu
zakupu zostanie ustalony w umowie z wybranym oferentem, na podstawie terminu zadeklarowanego
w ofercie [z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 190 dni od dnia podpisania umowy
przez obie Strony].
Zleceniodawca jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę. Przedmiotowy dokument
zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót.
III.WIZJA LOKALNA
1.Dla potrzeb przygotowania oferty oferent zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia
z Postępowania zakupowego - do odbycia, na własny koszt i ryzyko, wizji lokalnej terenu
przewidywanych prac, mającej na celu sprawdzenie warunków, w jakich będą one realizowane.
Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem, złożonym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2.Wizja lokalna może odbyć się w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r.
3.Zgłoszenie przeprowadzenia wizji lokalnej należy wysłać na adres e-mail
Wojciech.Catewicz@naftoport.pl przynajmniej jeden (1) dzień przed proponowanym terminem
przeprowadzenia wizji lokalnej.
4.W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej należy podać: (i) nazwę oferenta, (ii) proponowany
termin przeprowadzenia wizji lokalnej, (iii) dane osób, które będą brać udział w wizji lokalnej
(imię i nazwisko). Osoby uczestniczące w wizji lokalnej powinny być wyposażone w obuwie
i środki ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami Regulaminu Bazy Paliw, dostępnym
na stronie: www.naftoport.pl w zakładce Terminal.
2.Odpowiedzi na pytania i wnioski, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną
udzielone/udostępnione w takiej samej formie, w jakiej przekazana została informacja
o niniejszym Postępowaniu zakupowym.
3.Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godzinie wyznaczonej nie będą rozpatrywane.
V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
1.W niniejszym Postępowaniu zakupowym udział mogą wziąć oferenci, spełniający następujące
warunki (dalej ,,warunki udziału"):
(i)
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
(ii) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu
zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do jego realizacji;
(iii) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zakupu;
(iv) wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych odbywało się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
(v) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze ze Zleceniodawcą;
(vi) złożyli Zobowiązanie do zachowania poufności, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6
do Zapytania ofertowego;
(vii) odbyli obowiązkową wizję lokalną terenu przewidywanych prac.
2.Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału nastąpi na podstawie oświadczeń
i dokumentów, które oferent zobowiązany jest złożyć w ramach oferty, zgodnie z pkt. VI ust. 1.
3.Oferent może polegać na wiedzy, doświadczeniu, uprawnieniach oraz potencjale kadrowym
proponowanych podwykonawców. W takim przypadku ocena spełnienia przez oferenta
warunków udziału nastąpi z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia, uprawnień oraz potencjału
kadrowego proponowanych podwykonawców, na podstawie jednego kompletu dokumentów,
określonych w pkt. VI ust. 1. Oferent zobowiązany jest wówczas złożyć w ramach oferty Wykaz
proponowanych podwykonawców, zgodnie z pkt. VI ust. 2 lit. b).
4.Zleceniodawca dopuszcza udział konsorcjum. W takim przypadku ocena spełnienia warunków
udziału nastąpi w odniesieniu do konsorcjum na podstawie: (i) jednego kompletu dokumentów,
określonych w pkt. VI ust. 1 lit. a) - c), oraz (ii) dokumentów, określonych w pkt. VI ust. 1 lit. d) -
f), przygotowanych odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. / Zleceniodawca
nie dopuszcza udziału konsorcjum.
VI.TREŚĆ OFERTY
Oferta ma zawierać następujące elementy:
1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu zakupowym:
a) wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich pięciu (5) lat (min. dwa
(2) zamówienia zbliżone zakresem do przedmiotu zakupu), zawierający następujące informacje:
(i) przedmiot zamówienia, (ii) wartość netto zamówienia, (iii) data wykonania zamówienia, (iv)
dane zamawiającego (nazwa i adres).
b) nazwiska kluczowego personelu oddelegowanego do realizacji przedmiotu zakupu, w tym
w szczególności: [kierownika budowy, kierowników robót branżowych] wraz z kopiami ich
uprawnień [kierowania robotami budowlanymi] i/lub certyfikatów zawodowych.
c) w przypadku składania oferty przez konsorcjum: (i) skan podpisanej umowy konsorcjum,
przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców
wchodzących w skład konsorcjum za zobowiązania wobec Zleceniodawcy, wynikające i związane
z Postępowaniem zakupowym oraz realizacją przedmiotu zakupu; (ii) skan pełnomocnictwa
dla podmiotu, który reprezentuje konsorcjum w Postępowaniu zakupowym (Lidera
konsorcjum).
d) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż jeden (1) miesiąc przed upływem terminu składania
ofert. UWAGA: w przypadku, gdy oferent działa w formie spółki cywilnej - skan umowy spółki.
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent
/ członek konsorcjum nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż trzy (3)
miesiące przed upływem terminu składania ofert (przed zawarciem umowy Zleceniodawca może
zażądać dostarczenie aktualnego zaświadczenia).
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent / członek konsorcjum nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu
składania ofert (przed zawarciem umowy Zleceniodawca może zażądać dostarczenie aktualnego
zaświadczenia).
g) Oświadczenie, złożone przez oferenta / członka konsorcjum wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
h) Zobowiązanie do zachowania poufności, złożone przez oferenta / członka konsorcjum wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
2. ofertę merytoryczną, zawierającą:
a) Plan Wykonania, obejmujący m.in. opis sposobu organizacji i realizacji przedmiotu zakupu,
w którym omówione zostaną zagadnienia kierownictwa projektu, usług w zakresie
projektowania i kompletacji dostaw urządzeń i materiałów, miejsc prefabrykacji, wykonywania
prac budowlano-montażowych (wraz z określeniem stosowanych technologii), oraz czynności
w zakresie kontroli jakości, poprzedzających odbiór prac i sposób jego przeprowadzenia.
b) Wykaz Podwykonawców, których oferent zamierza zaangażować do realizacji przedmiotu
zakupu (na których wiedzę, uprawnienia, doświadczenie lub potencjał kadrowy, powołuje się
oferent w ofercie), zawierający, w odniesieniu do każdego podwykonawcy, następujące
informacje:
(i)nazwa, adres siedziby, NIP, dane rejestrowe podwykonawcy,
(ii)zakres i wartość prac planowanych do wykonania przez podwykonawcę, oraz
(iii)pisemne oświadczenie podwykonawcy, że będzie realizował przedmiot zakupu
w zakresie wskazanym przez oferenta w charakterze podwykonawcy i posiada
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje wymagane do realizacji przedmiotu zakupu
lub jego części.
albo oświadczenie oferenta, że zrealizuje przedmiot zakupu siłami własnymi bez udziału
podwykonawców.
UWAGA:
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zaproponowanych podwykonawców.
W takim przypadku, oferent zobowiązany będzie, pod rygorem wykluczenia z Postępowania
zakupowego, wskazać innego podwykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
Zaangażowanie w ramach realizacji umowy innego podwykonawcy niż ten, na którego oferent
powołał się w swojej ofercie, celem wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu
zakupowym, może nastąpić jedynie za zgodą Zleceniodawcy, uzależnioną od przedłożenia
przez oferenta dokumentów, potwierdzających, że nowy podwykonawca dysponuje takim
samym potencjałem jak ten, na którego oferent powołał się w Postępowaniu zakupowym.
c) Harmonogram Realizacji, określający sekwencję wykonywania prac (wraz z identyfikacją
czynności krytycznych), w szczególności specyfikujący terminy: [(i) dostaw materiałów
i urządzeń, (ii) wykonania robót budowlano-montażowych, (iii) wykonania wszystkich prób i
testów, (iv) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, (V) pozyskanie pozwolenia na
użytkowanie, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 190 dni od dnia zawarcia
umowy].
d) Plan organizacji terenu realizacji prac.
e) Wykaz i opis sprzętu budowlanego, który oferent i jego podwykonawcy wykorzystają na terenie
realizacji prac.
3. ofertę handlową, zawierającą:
a) Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
określający w szczególności cenę ofertową za pełną realizację przedmiotu zakupu, wyrażoną
w PLN.
b) Szczegółowy kosztorys ofertowy, w podziale na poszczególne elementy przedmiotu zakupu,
[w tym: dokumentację, dostawy materiałów i urządzeń, roboty budowlano-montażowe],
opracowany na podstawie kalkulacji własnej oferenta wykonanej na podstawie projektu
technicznego, przekazanego przez Zleceniodawcę.
4. pozostałe dokumenty:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie osób reprezentujących
oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli w niniejszym Postępowaniu zakupowym
(dalej ,,Osoby Uprawnione"), za wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów,
o których mowa w pkt. VI ust. 1 lit. c), lub d) powyżej.
UWAGA:
(i)
Wszystkie elementy oferty powinny być ułożone wg kolejności określonej w pkt. VI powyżej.
(ii) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Osoby Uprawnione
oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej).
(iii) Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ust. 1 lit. d), e), f) składa ich odpowiedniki
kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta (lub inne dokumenty potwierdzające, że jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu), sporządzone w języku obcym, wraz z tłumaczeniem na język polski
uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
(iv) Brak jakichkolwiek dokumentów określonych w pkt. VI może skutkować odrzuceniem oferty.
VII.
KRYTERIA OCENY OFERT
Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: ryczałtowa cena ofertowa.
VIII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta ma być:
(i)
sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VI niniejszego
Zapytania ofertowego,
(ii) oznaczona numerem i nazwą Postępowania zakupowego,
(iii) sporządzona w formie:
? elektronicznej (oferta w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Osób Uprawnionych), albo dokumentowej (oferta sporządzona
w postaci papierowej, opatrzona własnoręcznym podpisem Osób Uprawnionych,
i przekształcona do postaci elektronicznej - ,,skan oferty").
4.W przypadku konieczności dokonania zmiany złożonej wcześniej oferty należy w tytule
wiadomości e-mail, poza obowiązkowym numerem Postępowania zakupowego, umieścić
dodatkowy napis: ,,Zmiana oferty". Zmiana oferty może nastąpić wyłącznie przed terminem
składania ofert.
IX.ZASTRZEŻENIA ZLECENIODAWCY
1.Niniejsze Postępowanie zakupowe jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami
Zleceniodawcy. Postępowanie zakupowe nie jest prowadzone jako przetarg w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
2.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zmiana
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wprowadzenia zmiany, informacja o niej zostanie przekazana w takiej samej formie, w jakiej
opublikowana została informacja o niniejszym Postępowaniu zakupowym.
3.Zleceniodawca może wykluczyć z niniejszego Postępowania zakupowego oferentów, którzy nie
spełniają warunków udziału, określonych w pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego albo nie
przedstawili któregokolwiek z dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w Postępowaniu zakupowym, określonych w pkt. VI ust. 1.
4.Zleceniodawca może odrzucić oferty: (i) nieczytelne; (ii) złożone z naruszeniem zasad
lub warunków niniejszego Postępowania zakupowego; (iii) niepodpisane lub złożone
z naruszeniem zasad reprezentacji, (iv) niekompletne lub niezgodne z warunkami Zapytania
ofertowego, (v) złożone przez oferentów, wykluczonych z Postępowania zakupowego, z powodu
niespełnienia warunków udziału; (vi) złożone przez oferentów wykreślonych z Rejestru
dostawców Zleceniodawcy; (vii) złożone przez oferentów niezaproszonych do składania ofert,
chyba, że informacja o Postępowaniu zakupowym została opublikowana na stronie internetowej
Zleceniodawcy; (viii) złożone przez oferentów, którzy przedstawili nieprawdziwe informacje,
które mogłyby mieć wpływ na wynik Postępowania zakupowego.
5.Po złożeniu ofert nastąpi ich ocena według ustalonych kryteriów, zgodnie z wewnętrznymi
uregulowaniami Zleceniodawcy.
6.Przed rozstrzygnięciem Postępowania zakupowego Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
podjęcia negocjacji z oferentami (wszystkimi lub wybranymi).
7.Do czasu rozstrzygnięcia niniejszego Postępowania zakupowego Zleceniodawca nie będzie
podawać żadnych informacji wynikających z analizy i oceny ofert.
8.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo (w każdym czasie i bez podania przyczyny) do zakończenia
Postępowania zakupowego bez wyboru oferty. W takim przypadku oferentom nie przysługują
żadne roszczenia względem Zleceniodawcy.
9.Powiadomienie oferenta/ów o wyborze jego/ich oferty nie stanowi przyjęcia oferty ani
rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
10.Zleceniodawca zastrzega, iż realizacja przedmiotu zakupu nastąpi na podstawie umowy,
zawartej w formie pisemnej z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Projekt
odpowiedniej umowy na realizację przedmiotu zakupu zostanie przedstawiony wybranemu
oferentowi przez Zleceniodawcę po rozstrzygnięciu Postępowania zakupowego.
11.Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy na realizację przedmiotu zakupu nastąpi
pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Zleceniodawcę wszelkich niezbędnych zgód
korporacyjnych.
12.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, po rozstrzygnięciu
Postępowania zakupowego. W takim przypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia
względem Zleceniodawcy.
13.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zakupu
na warunkach wynikających z umowy zawartej w konsekwencji niniejszego Postępowania
zakupowego.
14.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia całości lub dowolnej części oferty.
15.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z oferentami drogą mailową
na adres wskazany przez oferenta.
16.Zleceniodawca informuje, iż nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem
lub dostarczeniem oferty (w tym koszty wizji lokalnej) oraz że nadesłane oferty nie będą
zwracane oferentom.
17.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszystkie wymienione w treści Zapytania ofertowego Załączniki stanowią jej integralną część.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a brzmieniem tych Załączników,
decydująca będzie treść Zapytania ofertowego.
Uwagi:X.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej ,,RODO"), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, Zleceniodawca
załącza klauzulę informacyjną o treści jak w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
Kontakt:IV.PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.Wszystkie pytania i wnioski dotyczące przetargu należy kierować wyłącznie na adres e-mail:
pytania@naftoport.pl (DW: Magdalena.Krawczyk@naftoport.pl), nie później niż do dnia 10
stycznia 2024 r. do godz. 14:00 .
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PZ/KO/2023/11/0001
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.