• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Utrzymanie i prace naprawcze mola

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Utrzymanie i prace naprawcze mola w Gdyni Orłowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca utrzymanie i prace naprawcze mola w Gdyni Orłowie. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku mola, naprawę i konserwację elementów wyposażenia mola w sezonie letnim i poza sezonem w okresie kwiecień 2024 - maj 2025, w tym
w szczególności:
2.1 Utrzymanie bieżące mola, tj.:
1) usuwanie nieczystości i odpadków pozostawionych na molo oraz zamiatanie pokładu - w okresie letnim tj. od 01.05.2024r. do 30.09.2024 r. - codziennie do godz. 8.00 rano,
2) usuwanie nieczystości i odpadków pozostawionych na molo oraz zamiatanie pokładu poza sezonem tj. od dnia podpisania umowy do 30.04.2024 r. oraz od 01.10.2024 r. do dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy- zamiatanie, co najmniej raz w tygodniu do godz. 8.00 rano. 3) w okresie warunków zimowych - odśnieżanie ręczne i posypywanie piaskiem na całej długości mola pasa o szerokości około 3 metrów w środkowej części pokładu, przy utrzymującej się pokrywie śnieżnej na pokładzie; 4) wykonywanie bez zbędnej zwłoki ww. czynności na polecenie Zamawiającego w sytuacjach, gdy zaistnieje taka potrzeba, o której Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub telefonicznie.
5) usuwanie z pokładu oraz zmywanie z balustrad zanieczyszczeń po ptakach i zwierzętach - na bieżąco. 6) usuwanie ze słupów lamp zanieczyszczeń, 7) zmywanie ławek, 8) zabezpieczanie miejsc ewentualnych skutków dewastacji mola (rozwieszanie taśmy ostrzegawczej, przybicie tymczasowych desek); 9) usuwanie graffiti z poręczy, pokładu mola i ławek oraz pali posadowionych w obrębie plaży; 10) konserwacja tablicy z regulaminem korzystania z obiektu, tj. usuwanie graffiti, naklejek itp., ewentualna zmiana jej treści zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
11) usuwanie z elementów mola pozostałości po imprezach (reklam, balonów, linek, taśm itp.); 12) wykonywanie na bieżąco oględzin obiektu i przekazywanie drogą e-mailową lub telefonicznie, na bieżąco Zamawiającemu informacji o stanie technicznym mola oraz o zniszczeniach jego elementów (w tym: pokładu, balustrad, ławek, lamp oświetleniowych, lampy sygnalizacyjnej, tablicy z regulaminem mola, tablicy znaku drogowego, słupków do zawieszania kół ratunkowych, kół ratunkowych 2 szt. wraz z linkami, wpustów deszczowych, odwodnienia liniowego, umocnienia przyczółka mola z gabionów); 13) zawieszanie 2 szt. kół wraz z linkami na sezon wiosenny, letni i jesienny, a na sezon zimowy 1 szt. wraz z linką, interwencyjnie zakup 3 szt. kół ratunkowych i 3 linek ratunkowych w okresie realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, na polecenie Zamawiającego; koszt zakupu kół i linek wraz z oznakowaniem kół napisem: ,,GDYNIA ORŁOWO MOLO" będzie rozliczony każdorazowo w fakturze po zakończeniu miesiąca, w którym zostały nabyte, z uwzględnieniem cen podanych przez Wykonawcę w ofercie-według potrzeb.
14) przechowywanie zapasowych kół ratunkowych- minimum 1 szt.- wraz z linkami w magazynie Wykonawcy usług i zawieszanie ich po ewentualnej kradzieży- według potrzeb. Odbiór posiadanych kół i linek od dotychczasowego Wykonawcy usług (jego dane Zamawiający przekaże nowemu Wykonawcy po zakończeniu postępowania) celem ich przechowywania we własnym magazynie;
15) zgłaszanie na policję i Zamawiającemu kradzieży elementów wyposażenia mola (np. koła ratunkowe, linki).
2.2 Prace naprawcze mola, obejmujące:
1) wymianę uszkodzonych desek (gr. 8 cm, szer. 14 cm, dł. do 5 m) w pokładzie mola- 205 szt. wraz z ich zakupem przez Wykonawcę,
2) malowanie ławek na molo - 57 szt.,
3) malowanie drabinek wyjściowych (ratowniczych) - 6 szt.,
4) naprawa uszkodzonych miejsc w elementach balustrady mola - do 45 szt.,
5) wymiana uszkodzonego elementu konstrukcyjnego w pokładzie mola (legar, belka) - 1 szt., 6) wymiana uszkodzonych/zbutwiałych części elementów konstrukcyjnych pokładu mola - do 6 szt.,
7) malowanie balustrady drewnianej - 600 m2,
8) wymiana uszkodzonych szczebli ławek - do 40 szt.,
9) uzupełnianie brakujących śrub i naprawa mocowań ławek do pokładu mola - do 40 szt. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki wykonawcy, stanowią:
a) Opis przedmiotu zamówienia - zał. A do SWZ,
b) Wzór umowy - zał. 6 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/888217
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/888217
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwo, sporządza się w niniejszym postępowaniu w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 dalej zwane ,,Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji") oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). 3. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES i XAdES.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 pkt 2 ,,Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji", określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne oraz informacje na temat specyfiki połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazywania i odbioru danych, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf., b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów określonych w § 18 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip lub 7Z. c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: -oferta załączona przez Wykonawcę na widnieje jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6. Wielkości plików, które będą podpisywane podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany, wynosić może max 10MB oraz max 5MB dla plików podpisywanych podpisem elektronicznym osobistym poprzez aplikację eDoApp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako ,,dane osobowe"], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24, sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24.
3) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. 5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz
z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 9) Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/888217
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-05 10:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/888217 .Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus
Termin składania:2024-03-05
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 2 700,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni na konto bankowe: PKO BP Oddział 14 w Gdyni PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP.271.9.2024.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium. 12.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy. 13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy. 14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12 - 13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.271.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca utrzymanie i prace naprawcze mola w Gdyni Orłowie. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku mola, naprawę i konserwację elementów wyposażenia mola w sezonie letnim i poza sezonem w okresie kwiecień 2024 - maj 2025, w tym
w szczególności:
2.1 Utrzymanie bieżące mola, tj.:
1) usuwanie nieczystości i odpadków pozostawionych na molo oraz zamiatanie pokładu - w okresie letnim tj. od 01.05.2024r. do 30.09.2024 r. - codziennie do godz. 8.00 rano,
2) usuwanie nieczystości i odpadków pozostawionych na molo oraz zamiatanie pokładu poza sezonem tj. od dnia podpisania umowy do 30.04.2024 r. oraz od 01.10.2024 r. do dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy- zamiatanie, co najmniej raz w tygodniu do godz. 8.00 rano. 3) w okresie warunków zimowych - odśnieżanie ręczne i posypywanie piaskiem na całej długości mola pasa o szerokości około 3 metrów w środkowej części pokładu, przy utrzymującej się pokrywie śnieżnej na pokładzie; 4) wykonywanie bez zbędnej zwłoki ww. czynności na polecenie Zamawiającego w sytuacjach, gdy zaistnieje taka potrzeba, o której Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub telefonicznie.
5) usuwanie z pokładu oraz zmywanie z balustrad zanieczyszczeń po ptakach i zwierzętach - na bieżąco. 6) usuwanie ze słupów lamp zanieczyszczeń, 7) zmywanie ławek, 8) zabezpieczanie miejsc ewentualnych skutków dewastacji mola (rozwieszanie taśmy ostrzegawczej, przybicie tymczasowych desek); 9) usuwanie graffiti z poręczy, pokładu mola i ławek oraz pali posadowionych w obrębie plaży; 10) konserwacja tablicy z regulaminem korzystania z obiektu, tj. usuwanie graffiti, naklejek itp., ewentualna zmiana jej treści zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
11) usuwanie z elementów mola pozostałości po imprezach (reklam, balonów, linek, taśm itp.); 12) wykonywanie na bieżąco oględzin obiektu i przekazywanie drogą e-mailową lub telefonicznie, na bieżąco Zamawiającemu informacji o stanie technicznym mola oraz o zniszczeniach jego elementów (w tym: pokładu, balustrad, ławek, lamp oświetleniowych, lampy sygnalizacyjnej, tablicy z regulaminem mola, tablicy znaku drogowego, słupków do zawieszania kół ratunkowych, kół ratunkowych 2 szt. wraz z linkami, wpustów deszczowych, odwodnienia liniowego, umocnienia przyczółka mola z gabionów); 13) zawieszanie 2 szt. kół wraz z linkami na sezon wiosenny, letni i jesienny, a na sezon zimowy 1 szt. wraz z linką, interwencyjnie zakup 3 szt. kół ratunkowych i 3 linek ratunkowych w okresie realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, na polecenie Zamawiającego; koszt zakupu kół i linek wraz z oznakowaniem kół napisem: ,,GDYNIA ORŁOWO MOLO" będzie rozliczony każdorazowo w fakturze po zakończeniu miesiąca, w którym zostały nabyte, z uwzględnieniem cen podanych przez Wykonawcę w ofercie-według potrzeb.
14) przechowywanie zapasowych kół ratunkowych- minimum 1 szt.- wraz z linkami w magazynie Wykonawcy usług i zawieszanie ich po ewentualnej kradzieży- według potrzeb. Odbiór posiadanych kół i linek od dotychczasowego Wykonawcy usług (jego dane Zamawiający przekaże nowemu Wykonawcy po zakończeniu postępowania) celem ich przechowywania we własnym magazynie;
15) zgłaszanie na policję i Zamawiającemu kradzieży elementów wyposażenia mola (np. koła ratunkowe, linki).
2.2 Prace naprawcze mola, obejmujące:
1) wymianę uszkodzonych desek (gr. 8 cm, szer. 14 cm, dł. do 5 m) w pokładzie mola- 205 szt. wraz z ich zakupem przez Wykonawcę,
2) malowanie ławek na molo - 57 szt.,
3) malowanie drabinek wyjściowych (ratowniczych) - 6 szt.,
4) naprawa uszkodzonych miejsc w elementach balustrady mola - do 45 szt.,
5) wymiana uszkodzonego elementu konstrukcyjnego w pokładzie mola (legar, belka) - 1 szt., 6) wymiana uszkodzonych/zbutwiałych części elementów konstrukcyjnych pokładu mola - do 6 szt.,
7) malowanie balustrady drewnianej - 600 m2,
8) wymiana uszkodzonych szczebli ławek - do 40 szt.,
9) uzupełnianie brakujących śrub i naprawa mocowań ławek do pokładu mola - do 40 szt. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki wykonawcy, stanowią:
a) Opis przedmiotu zamówienia - zał. A do SWZ,
b) Wzór umowy - zał. 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert. 2.Wykonawca określi cenę w formularzu Oferta. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami: a) cena oferty brutto-60 %
b) okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wymianę desek pokładu mola- 40 %
4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wymianę desek pokładu mola
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazania wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Jednej usługi, obejmującej swoim zakresem wykonywanie usługi w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, polegającej na utrzymaniu obiektu hydrotechnicznego o drewnianej konstrukcji części nadwodnej, obejmującym swoim zakresem prace porządkowe i naprawcze obiektu hydrotechnicznego, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000,00 zł brutto.
Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) , 4) i 8) ustawy,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1497 ze zm.), o treści odpowiadającej zał. nr 2a do SWZ,
oraz c) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej zał. nr 2b do SWZ. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2 i 3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 70 ze zm.), f) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy, g) art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1497 ze zm.), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem przedmiotu, wartości usług, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej zał. nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Przez ,,jedną usługę" należy rozumieć jedną umowę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 2 700,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni na konto bankowe: PKO BP Oddział 14 w Gdyni PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP.271.9.2024.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium. 12.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy. 13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy. 14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12 - 13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca składa ,,Formularz cenowy", o treści odpowiadającej załącznikowi 1A do SWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniuz postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 8, ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 835, ze zm.), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 2 - załączniki nr 2a i 2b do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 2a i nr 2b do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Pełnomocnictwa. 1) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacji stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu otrzymania poufności tych informacji, przekazuje je Zamawiającemu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik 6 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w §10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik 6 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert. 2.Wykonawca określi cenę w formularzu Oferta. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami: a) cena oferty brutto-60 %
b) okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wymianę desek pokładu mola- 40 %
4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wymianę desek pokładu mola
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-03
Kontakt:sekretariat@zdiz.gdynia.plrzp@zdiz.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50760000-0
Numer dokumentu:2024/BZP 00217556, EZP.271.9.2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.