• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Usuwanie ubytków kawitacji

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ESP Żarnowiec - Usuwanie ubytków kawitacji
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zakupu jest świadczenie usługi usuwania ubytków kawitacyjnych w ramach realizacji zadania pod nazwą: ,,EW Żarnowiec - usuwanie ubytków kawitacji".
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/80320/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
15-12-2023 14:00
Termin składania:2023-12-15
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 15-12-2023 14:00
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zakupów uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
4. Zgodnie z treścią Procedury Zakupów Wykonawcy w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.
5. Treść Procedury Ogólnej Zakupów Grupy Kapitałowej PGE oraz Procedury Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. dostępny jest na stronie internetowej: http://pgeeo.pl/przetargi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny zgodnie z pkt 9.7.3 Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganych warunków w postępowaniu, kryterium ocen, wzoru Umowy i opisu przedmiotu Zakupu do momentu składania Ofert w postępowaniu.
8. Zamawiający poinformuje za pośrednictwem Systemy Zakupowego GK PGE bądź poczty elektronicznej Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym o wyniku Postępowania podając następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę Wykonawcy/ imiona i nazwiska oraz miejsce prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą,
2) zaoferowaną przez tego Wykonawcę cenę i warunki realizacji zamówienia w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert,
3) punkty przyznane w każdym kryterium oceny Ofert, jaką otrzymała Oferta uznana jako najkorzystniejsza
w przedmiotowym Postępowaniu.
9. Zamawiający informuje, iż od 1 lipca 2018 r. stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty za zobowiązania, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.).
10. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisywania umów za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Przy korzystaniu przez obie strony z formy elektronicznej podpisu do wzoru umowy wprowadzone zostaną następujące zapisy:
1) ,,Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku jeżeli ostatnia ze Stron podpisuje umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 [1] k.c., Strony przyjmują, że Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej przez tę Stronę
i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 [1] k.c."
2) ,,Strony przewidują, że dla zachowania ważności lub skuteczności czynności prawnych zastrzeżonych w umowie
w formie pisemnej wystarczające będzie zachowanie również formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 [1] k.c."
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ stosuje się postanowienia Procedury Ogólnej Zakupów Grupy Kapitałowej PGE i oraz Procedury Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Kodeksu Cywilnego.
12. Załączniki stanowią integralną część SWZ.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Maria Jędrzejewska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Maria.Jedrzejewska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
224331167
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:POST/EOD/EOD/BM/00378/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.